Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Ponedjeljak, 14. januar 2019.

Društvo

PODGORICA

Ulogapro-

svjetnihradnikadanas jeu

velikojmjeri zapostavljena,

anjihovdruštveni položaj

nijenanivounakojemjene-

kadabio - kazala je zaPobje-

duučiteljicaRajkaDragnić,

jednaoddobitnicanagrade

kojuzaostvarene rezultate

udosadašnjemprofesional-

nomradudodjeljujeMini-

starstvoprosvjetekroz

Fondzakvalitet i talente.

Dragnić ističe da prosvjetne

radnike treba stimulisati i po-

boljšati njihov materijalni po-

ložaj. Ipak, kako dodaje, na-

grada iz Fonda za kvalitet i

talente jepotvrdadadruštvou

cjelini vrednuje i cijeni rad i

trud svakog pojedinca.

-Nagradamimnogoznači i bi-

će mi podstrek za dalje profe-

sionalno djelovanje. Prosvjet-

ni radnici imaju i tuprivilegiju

da je uspjeh učenika svaki put

iznova za njih nagrada. To je

motivacija koja nas svakod-

nevno čini ispunjenim i sreć-

nim–kazala jeDragnić.

ENERGIJA

Učiteljica sada seoske Osnovne

škole „Milosav Koljenšić“ na

Slapu na Zeti, koja broji oko 60

učenika u matičnoj zgradi i dva

područna odjeljenja, karijeru je

počela u OŠ ,,Luka Simonović“,

gdje je radila šest godina. Kako

ističe, jedna je od onih kojima

prijajupromjene,nemijenjajući

utisak da je učionicamjesto pu-

no pozitivne energije, u kojem

se osjeća ispunjeno i srećno.

- Učesnik sam i realizator pro-

grama ,,Stepby step“ ukojemje

nastava realizovana po centri-

mainteresovanja.Kasnijejepo-

čeo reformisani sistemobrazo-

van j a , bro j n i semi nar i i

promjene u organizaciji i reali-

PODGORICA

Univerzitet

CrneGore (UCG) nalazi se

na 1633.mjestuna listi naj-

boljih svjetskihuniverzite-

taukategoriji najvećegbro-

ja citatanaosnovuGoogle

Scholarprofila ,,Transpa-

rentRanking: TopUniver-

sities byCitations inTop

GoogleScholar profiles“,

koju jeobjavioWebome-

Učiteljica Rajka Dragnić, dobitnica nagradeMinistarstva prosvjete za rezultate u profesionalnom radu

Novegeneracijevoledauče

Nagradami mnogo znači i bićemi

podstrek za dalje profesionalno

djelovanje. Prosvjetni radnici imaju

i tu privilegiju da je uspjeh učenika

svaki put iznova za njih nagrada. To je

motivacija koja nas svakodnevno čini

ispunjenim i srećnim – kazala je Dragnić

Kako ističe, jedna je odonih kojima

prijajupromjene, nemijenjajući

utisak da je učionicamjesto puno

pozitivne energije, u kojemse osjeća

ispunjeno i srećno

Rangiranje svjetskih univerziteta

Univerzitet CrneGore

1633. na listiWebometricsa

trics, saopšteno je izUCG.

- Na navedenoj listi na kojoj se

nalazi 6174 univerziteta, Uni-

verzitet CrneGore je rangiran

na visokom1633. mjestu, čime

smopozicionirani boljeodve-

ćine državnih univerziteta iz

regiona - kazali su izUCG.

Podsjećaju da se UCG godinu

ranije nije našao na ovoj listi,

štoje, kakonavode, bilaposlje-

dica neprepoznavanja tadaš-

njeg domena Univerziteta Cr-

neGore

ac.me

.

- Navedeni problem je uticao i

na ukupno rangiranje Univer-

ziteta Crne Gore naWebome-

tricsovoj rang listi. U među-

vremenu, upravaUniverziteta

je preduzela sve neophodne

mjere, uključujući i izmjenu

domena u

ucg.ac.me,

što je re-

zultiralo izuzetnim ovogodiš-

njim rezultatom - dodaju iz

UCG.

Značajno pozicioniranje Uni-

verziteta Crne Gore na listi

svjetskihuniverziteta rezultat

je, ističu, posvećenog rada

profesora i saradnika na Uni-

verzitetu, kvaliteta njihovih

naučnih istraživanja, kao i

,,kontinuirane podrške koju

uprava Univerziteta pruža sa

ciljem podsticanja najboljih

naučnih rezultata i međuna-

rodne afirmacije Univerzite-

ta“.

- Uprava Univerziteta zahva-

ljuje i čestita na uspjehu svim

profesorima i saradnicima,

koji su u prethodnomperiodu

svojomposvećenošću i radom

doprinijeli promociji i boljem

pozicioniranju Univerziteta

CrneGorena svjetskomnivou

- zaključuje se u saopštenju

UCG.

R.P.

Navodeći da u okviru školskog sistema treba jednako insisti-

rati i na obrazovnoj i na vaspitnoj ulozi, Dragnić primjećuje

da se vaspitna uloga ne može valjano realizovati ukoliko ne

postoji kvalitetna saradnja na relaciji škola-porodica.

- Vaspitanje djece počinje u porodici, a nadograđuje se u vrti-

ću i kasnije u školi. Iz tog razloga je bitna saradnja porodice i

škole. Ukoliko ta saradnja nije ostvarena, vaspitanje učenika

neće biti na najvećemnivou i škola ne može u potpunosti

ostvariti svoje vaspitne zadatke. Takođe, problem savreme-

nog društva jeste brzi tempo života, koji dijelom zapostavlja

porodicu, a time i vaspitanje – navodi Dragnić.

Saradnjasaroditeljima

nezaobilaznakarikau

vaspitnojuloziškole

Učiteljica Dragnić smatra

da samo pojedinac koji

posjeduje veliku ljubav

prema djeci može biti

srećan u učionici, te da

ovaj posao traži ogromno

strpljenje i smirenost.

- Sve češće u školi čujem

rečenicu: ,,Izluđeše me

ova djeca“ i shvatamda

su ti ljudi napravili grešku

kada je izbor zanimanja u

pitanju. Akomladoj osobi

životno opredjeljenje bude

rad u učionici, imaće privi-

legiju da svakodnevno radi

sa najčistijimbićima na svi-

jetu i da osjeća ljepotu igre

i igranja. Posao učitelja je

najhumaniji, a ujedno i naj-

odgovorniji posao – kazala

je Dragnić.

Posao

učitelja

odgovoran

ihuman

zaciji rada u učionici. Od siste-

ma u kome je centralnu ulogu

imao učitelj, prešli smo na si-

stem u kome centralna uloga

pripadaučeniku.Svetepromje-

nenosilesuotporepojedinacau

školi. Međutim, jedna sam od

onih kojoj prijaju promjene i

kojaimseraduje–kažeučitelji-

ca Osnovne škole „Milosav Ko-

ljenšić“.

Ona primjećuje da ,,nove gene-

racije stižu da nauče jezike, ba-

vesesportom,muzički seobra-

zuju i završe fakultet“.

- Nove generacije mogu više,

brže i bolje.Mnogi griješe kada

kažu da današnje generacije

nemaju interesovanje za uče-

nje. Imaju, samo što oni to rade

na drugačiji način od generaci-

ja koje su izrastale u tradicio-

nalnom sistemu obrazovanja –

smatraDragnić.

Uškoli u kojoj radi, kako pojaš-

njava, razredna nastava rea-

lizujeseukombinovanimodje-

ljenjima, a osim redovne

nastave realizuju se vannastav-

neaktivnostiiostvarujeuspješ-

na saradnja sa drugim školama

na teritoriji opštine Dani-

lovgradilokalnomzajednicom.

- Naši učenici mogu parirati

učenicima gradskog područja,

kako u znanju, tako i u vanna-

stavnim aktivnostima – kazala

jeDragnić.

KOMBINOVANA

ODJELJENJA

Izvođenje razredne nastave u

kombinovanim odjeljenjima,

kakododaje,veomajezahtjev-

no.

- Rad u kombinovanim odje-

ljenjima je izuzetno naporan i

težak. Tako sam u toku 2017-

2018. godine vodila I, II i V ra-

zred što podrazumijeva reali-

zaciju tri nastavna programa

na jednom času. Planiranje

rada uključuje detaljno plani-

ranjesadržajaiaktivnostiuče-

nika, tj. dok jedan razred ob-

navlja neke sadržaje, sa

drugim razredom nastavnik

obrađuje i sl. U ovoj školskoj

godiniradimsadrugimipetim

razredompami je radu odno-

su na prošlu školsku godinu

donekle olakšan - kazala je

Dragnić.

Ona ističeda jenastava visoko-

organizovan radni proces, a

pripremanje nastavnog sadr-

žaja predstavlja intelektualni i

stvaralački rad.

- Rad nastavnika danas je olak-

šan primjenom savremene

obrazovne tehnologije. Ali ni

jednog trenutkane trebagubiti

iz vida da je osnovni cilj obra-

zovnog procesa razvijanje in-

telektualnih (umnih), moral-

n i h i r a d n o - t e h n i č k i h

sposobnosti. Jer Herbart je re-

kao:Janepriznajemvaspitanje

beznastavenitinastavukojane

bi vaspitavala“ – istakla jeDra-

gnić.

I.KRUNIĆ

Univerzitet CrneGore

Osnovnaškola„MilosavKoljenšić“

RajkaDragnić