Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Ponedjeljak, 14. januar 2019.

Svijet

ATINA

Grčki premijer

AleksisCipras rekao jeda je

prihvatioostavkuministra

odbranePanosaKamenosa.

Cipras jenajavioda ćenovi

ministar biti načelnikGene-

ralštaba grčkevojske admi-

ral EvangelosApostolakis.

Prethodno je lider koalicione

partije Nezavisni Grci i mini-

star odbrane Panos Kamenos

saopštio da podnosi ostavku

na to mjesto i da se njegova

stranka povlači iz vlade neza-

dovoljna Prespanskim spora-

zumom o novom imenu Ma-

kedonije.

Kamenos je na konferenciji za

novinare najavio da poslanici

njegove stranke neće podržati

vladuna čelu saCiprasom.

-Glasanjeopodršci vladi bi bi-

lo jednako kao i podrška Pres-

panskom sporazumu - rekao

je Kamenos i istakao da nijed-

no rješenje u kojem se koristi

termin Makedonija nije pri-

hvatljivo.

Kamenos je rekao da se stran-

ka Nezavisni Grci povlači iz

vlade SIRIZA-Nezavisni Grci

zbog Prespanskog sporazuma

i da je to juče rekao premijeru.

Kamenos se u prijepodnev-

nim satima sastao sa grčkim

premijerom, što je bilonekoli-

ko puta odlagano jer su se če-

kali rezultati iz makedonskog

Sobranja.

-Imali smo dosta dugu disku-

siju sa premijerom. Imali smo

četvorogodišnju saradnju

stranaka iz različitih politič-

kih tabora, ali smo uspjeli da

izvučemoGrčku izmemoran-

duma, a samim tim cilj je po-

stignut - rekao jeKamenos.

Kako on navodi, ,,pitanje Ma-

kedonije,pitanjezakojesupo-

ginule hiljade i hiljade, ne do-

zvoljavamudagažrtvujezbog

ministarske fotelje“.

-Zahvaliosamsepremijeruna

našojsaradnjiiobjasniomuda

zbog nacionalnog pitanja ta

saradnja ne može da se nasta-

vi, te da se zbog toga stranka

Nezavisni Grci povlači iz vla-

de - zaključio jeKamenos.

Cipras se takođe zahvalio Ka-

menosu na ,,nezamjenljivom

doprinosu“ i rekaoda jenjiho-

va saradnja uspjela da izvuče

Grčku iz memorandumskih

programa, istovremeno podr-

žavajući slabije članove druš-

tva i otvarajući put borbi pro-

tiv korupcije.

-Četiri godine smo imali fer

partnerstvo…iakosmodošli iz

različitih političkih porodica

-istakaojeCipras.Ciprasjeveć

obavijestio predsjednika grč-

kog parlamenta da je pokrenut

postupak za izglasavanje po-

vjerenja vladi, koji bi, prema

nezvaničnim informacijama,

trebalo da započne u utorak i

da se okonča u četvrtak.

TORONTO

Tinejdžerka izSaudijske

ArabijeRahafMohamedal-Kunun,

koja jepobjeglanaTajland, stigla jeu

Kanadukoja joj jeobezbijedila azil.

Ona jepobjeglanavodeći da strahujeda

će je njena porodica ubiti.

Ministarka spoljnih poslova Kanade

Kristija Frilend potvrdila je tu vijest re-

kavši da je 18-godišnja Saudijka sada u

Kanadi, prenosi AP.

- Ovo je veoma hrabra novaKanađanka

- kazala je Frilend na aerodromu u To-

rontu gdje je dočekala Saudijku.

Kanadski premijer Džastin Trudo ka-

zaojeprethodnodaćeKanadaprihvati-

ti Al-Kunun kao izbjeglicu, nakon dra-

matične nedjelje u kojoj je, tokom

posjeteKuvajtu, pobjeglaodporodiceu

Bangkok.

Tajlandske vlasti su namjeravale da je

vrate nazad, ali se ona zabarikadirala u

jednom hotelu i objavila svoj slučaj na

društvenimmrežama, rekavšidasepla-

ši za svoju bezbjednost ukoliko je vrate

porodici uSaudijskuArabiju.

Ona je9. januaradobilastatus izbjeglice

od Ujedinjenih nacija, pa joj je privre-

meno bilo dozvoljeno da ostane na Taj-

landuodakle se uputila uKanadu.

TELAVIV

Premijer Izraela

BenjaminNetanjahupotvr-

dio jeda je Izrael uprethod-

nih36 sati napaometeuSi-

riji.

- U prethodnih 36 sati izrael-

sko Ratno vazduhoplovstvo

napalo je mete u Siriji. Izrael-

ske odbrambene snage napale

sumete iranskog pokretaHez-

bolah.Ovinapadipotvrđujuda

smoodlučni da djelujemopro-

tivIranauSiriji - rekao jeNeta-

njahu, prenosi Tas.

Sirijske vlasti poslale su pismo

SavjetubezbjednostiUjedinje-

nih nacija u kojem zahtijevaju

od tog tijela da osudi raketne

napade koje je Izrael izveo na

Damask, izvijestila je jučesirij-

ska novinska agencija SANA.

Prema izvještaju te agencije, u

pismu piše da su izraelski na-

padi imali za cilj da ,,produže

krizu u Siriji i teroristički rat

protiv Sirije i da podignu mo-

ralnjihovihagenataupreosta-

limterorističkimdžepovima“,

prenosi Tass.

Prethodno je jedan vojni zva-

ničnik kazao da je predgrađe

Damaska bilo pod napadom

raketa koji su izvele vazdušne

snage Izraela iz susjednih

oblasti u Iranu.

Ruska agencija je prethodno

prenijela da je sirijska protiv-

vazdušna odbrana oborila ne-

koliko raketa iznad Damaska,

kao i dasueksplozijemogleda

se čujuu sirijskoj prijestonici.

Rojters je prenio navode sirij-

skedržavnenovinskeagencije

da su sirijske snage oborile

,,većinu izraelskih raketa“ is-

paljenih na predgrađe Dama-

ska iz izraelskih borbenih avi-

ona. Takođe je navedeno da je

,,izraelska agresija ograniče-

na“ na napad na jedno skladi-

šte na aerodromuuDamasku.

PARIZ

Spasioci supronašli

još jedno tijelouruševina-

maupekari uParizurazore-

noj snažnomeksplozijom

izazvanomcurenjemgasa.

Time se broj nastradalih po-

većao na četiri, saopštila je

kancelarija pariskog tužioca.

Ueksploziji koja sedogodilau

subotu ujutro u ulici Treviz u

devetomarondismanu uPari-

zu juče je saopšteno da su po-

ginula dva vatrogasca i jedna

španska turistkinja.

Takođe je povrijeđeno gotovo

50 ljudi, a prema navodima

vlasti 10 njih je i dalje u kritič-

nomstanju.

Eksplozija se dogodila juče

ujutrooko9sati učetvrti Pari-

zagdje senalazebulevari s ve-

likim robnim kućama koje

posjećuju turisti.

Predstavnik pariskih vatroga-

sacaErikMulenrekao jenovi-

narimada jeoko30vatrogasa-

ca došlo danas na mjesto

eksplozije u potrazi za poten-

cijalnim žrtvama među veli-

kim gomilama ruševina i uni-

štenih vozila. Vatrogasci su

juče javili da se i dalje traga za

jednomdjevojkom,kojajesta-

novala u stanu iznad pekare.

Iako to još treba da bude po-

tvrđeno, nađeno tijelo moglo

bi da bude tijelo nestale dje-

vojke, rekao je izvor blizak

istrazi.

Pariskevlastisuporedtogasa-

opštile su da je evakuisano 12

susjednih zgrada koje suošte-

ćene u eksploziji. Privremeni

smještaj obezbijeđenjezaoko

40stanaradokjedesetinenjih

smješteno kod porodice i pri-

jatelja.

ALPI

Tri njemačka skijaša

poginula suu lavini uau-

strijskimAlpima, a četvrti

sevodi kaonestao, javila je

jučepolicija.

Tijela skijaša starih 57, 36 i 32

godineizvučenasusinoćblizu

Leha u najzapadnijoj austrij-

skoj pokrajini Foralberg, ne-

koliko sati pošto je supruga

jednog od skijaša prijavila da

sunestali.

PolicijauForalbergusaopštila

je da sumorali da prekinu po-

tragu za četvrtim Njemcem,

starim28godina, zbogvelikog

snijega i rizika od lavina.

Ovim se broj poginulih u

Evropi u nevremenu u prote-

klihmjesec dana popeona 24.

LONDON

Britanskapremi-

jerkaTerezaMej zamolila je

zakonodavcedaprihvate

njendogovor zanapuštanje

Evropskeunije, upozorivši

da jeupitanjuvjeraudemo-

kratiju.

U članku objavljenom u The

Sunday Expressu, uoči glasa-

njauParlamentuovesedmice,

Mej je pozvala zakonodavce

da ,,urade pravu stvar za ze-

mlju“, jer bi odbijanje volje

naroda bilo ,,katastrofalno i

neoprostivo kršenje povjere-

nja unašudemokratiju“.

Mej je pozvala parlament da

podrži njen ,,mali voljeni do-

govor o razvodu sa EU“ kako

Velika Britanija ne bi napusti-

la EU 29. marta bez sporazu-

ma o uslovima napuštanja,

prenosi agencijaAnadolija.

Na zahtjev Mej odloženo je

glasanjeuparlamentuonapu-

štanju EU sredinom decem-

bra kad je bilo jasno da će za-

konodavci odbiti dogovor o

napuštanju EU (Bregzit), ali

sumjerekompromisaostavile

i proevropske i političare koji

podržavaju Bregzit nezado-

voljnim.

UGrčkoj pokrenut postupak za izglasavanje

povjerenja Ciprasovoj vladi

„Politički razvod“

zbogMakedonije

Tinejdžerka koja je iz Arabije pobjegla na Tajland dobila azil

SaudijkaostajeuKanadi

Netanjahu potvrdio izraelske napade na Siriju

PredgrađeDamaskapodnapadomraketa

Broj žrtava eksplozije porastao na četiri

Nađeno tijelou

ruševinamau

Parizu

Tri njemačka skijaša

poginulauAustriji

TerezaMej uputilamolbu zakonodavcima

NeprihvatanjeBregzita

bilobi katastrofa

BenjaminNetanjahu

RahafMohamedal-Kunun

TerezaMej

Priredila:

Jovana ĐURIŠIĆ

AleksisCipras