Table of Contents Table of Contents
Previous Page  14 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 48 Next Page
Page Background

14

Pobjeda

Ponedjeljak, 14. januar 2019.

CrnomGorom

HERCEGNOVI

–Najavljuju-

ći 50. jubilarnumanifestaci-

južutomcvijetuučast kara-

vanPraznikamimozeobišao

jeprethodnihdanaBeč, Vr-

bas, Novi Sad, Zrenjanin i

Beograd.

Šarena i veselapovorkaukojoj

subiliGradskamuzika,mažo-

retke, trombonjeri i maškare

donijeli su atmosferu Prazni-

kamimoze, dašakHercegNo-

vog i Mediterana u snijegom

pokrivene gradove Srbije, ali i

poslijeduževremenaiuglavni

grad Austrije. Defileu u Beču

je prethodio prijem predstav-

nika opštine, TOHerceg Novi

i direkcije Praznikamimoze u

Ambasadi Crne Gore u Beču,

gdje ih je ugostio ambasador

ŽeljkoPerović.

– U posljednjih nekoliko

tmurnih dana u Beču mogli

smo osjetiti malo mediteran-

skog sunca i crnogorske topli-

ne. Takođe, dobro je što se ka-

ravan održava u ovim danima

kada je počeo godišnji sajam

turizma i bilo je pravo zado-

voljstvo prisustvovati prezen-

taciji crnogorskihmogućnosti

–naveo je ambasador Perović.

Iučetirisrbijanskagradakara-

van mimoze je dočekan sa

oduševljenjem, građani su

pratili povorku, mnogi su do-

bili po grančicu mimoze, pro-

motivni materijal i program

jubilarnog50.Praznikamimo-

ze. Predstavnici opštine Her-

ceg Novi iskoristili su priliku

da se susretnu i sa čelnicima

gradova u kojima su bili gosti i

razgovarajuounapređenjusa-

radnje. Kako su saopštili orga-

nizatori Praznika mimoze i

karavana,tradicionalno,najto-

pliji prijem uz najviše posjeti-

laca imali su u Beogradu u su-

botu veče kada je karavan

prodefilovao Knez Mihajlo-

vom ulicom. Za predstavnike

opštine Herceg Novi, na čelu

sa predsjednikom Stevanom

Katićem, upriličen je prijemu

gradskoj opštini Stari grad i u

Ambasadi CrneGore uSrbiji.

Do kraja mjeseca šarena po-

vorka će Praznik mimoze na-

javiti i u Višegradu, Zlatiboru,

Bijeljini, Banjaluci, a krajem

januara i uSloveniji.

PraznikmimozeuHercegNo-

vomovegodine slavi pet dece-

nija postojanja. Svečano otva-

ranje biće održano 1. februara,

uz nastup najveće muzičke

zvijezde u regionu Zdravka

Čolića. Dan kasnije na herce-

gnovskoj rivijeri biće održana

tradicionalna Fešta od mimo-

ze i ribe i vina, a do 23. marta

goste Herceg Novog i mješta-

ne čekaju brojni zabavni, kul-

turni i sportski programi. Po-

sjetioci festivala će imati

priliku da uživaju u kulturno-

umjetničkim programima i

gastro večerima gostiju iz Ki-

ne, Poljske, Italije, Srbije, Nje-

mačke, Turske, Finske, Nor-

veške i Slovenije. U finišu 50.

Praznikamimoze planirana je

najveća međunarodna karne-

valska povorka.

Ž.K.

KOLAŠIN

- Skijališta i ski

centri unašoj državi ovihda-

na radepunimkapacitetima.

Prve skijaše i goste je eviden-

tirao i najnoviji Ski centar

Kolašin 1600, koji će tekna-

rednihdana, nakonkomple-

tiranja tehničkihprovjera,

početi dakoristi žičaru še-

stosjedkojapokriva stazu

dužine4,6kilometara.

Proteklih dana prve skijaške

korake na snijegu Ski centra

Kolašin 1600 uradili su pola-

znici škole skijanja ski kluba

„Bjelogrivac“ iz Mojkovca.

Ljubo Vukadinović, jedan od

organizatora i instruktora, ka-

že da imaju sve uslove za ski-

jaškuobuku.

- Htjeli smo da budemo prvi

skijaški gosti ovog kompleksa,

kojimsenastavlja skijaško, od-

nosnoturističkoosvajanjeBje-

lasice.Zapotrebeprveskijaške

obukeimamodovoljnopripre-

mljene staze. Sami smo, nema

gužve, tako da svakomdjetetu

možemo da poklonimo punu

pažnju. Na usluzi su nam rad-

nici Ski centra Kolašin 1600,

tako da u potpunosti ispunja-

vamo program ski škole - ka-

zao jeVukadinović.

U okviru Ski centra Kolašin

1600počeo jedaradi i restoran

„Troglava“čiji jekapacitet400

stolica. Dosta turista produži

asfaltnim putem od Jezerina i

Ski centra Kolašin 1450 do Ski

centraKolašin 1600da seupo-

znaju sa baznomstanicomno-

vog skijališta i odmore u resto-

ranu.

Dr.P.

KOLAŠIN

-Crveni krstCrneGore je, imajući uvidupro-

širivanjekapaciteta ski centara, početkomjanuaraor-

ganizovaodruguobukuza spašavanjenauređenimski-

jalištima, uzpodrškubugarskogCrvenogkrsta i

njihovih instruktora.

Obuka je, kako je saopšteno, trajala od 8. do 12. januara u

Kolašinu.

- Instruktori bugarskog Crvenog krsta i njihove službe za

spašavanjenaplaninamasutokompetdanaaktivnoradilisa

osamvolontera Crvenog krsta Kolašina. Obuka se sastojala

izteorijskogipraktičnogdijelaiobuhvatalajesljedećeobla-

sti – tehnike skijanja, prvu pomoć sa akcentomna povrede

ekstremiteta, politraume, hipotermiju i sl., evakuaciju i

transport povrijeđenih, opasnost od lavina itd. – saopšteno

je izCrvenog krsta.

Dodaje se da su po završetku obuke polaznici prošli i prak-

tični i teorijski test i dobili licence koje će imomogućiti an-

gažmanna uređenimskijalištima.

- Zahvaljujući saradnji sa bugarskimCrvenimkrstom i nji-

hovomslužbomza spašavanjenaplaninama, koja je članica

IKAR-a (Međunarodna organizacija za alpsko spašavanje),

2016. godineobučena jeprvagrupavolonteraza radnaure-

đenimskijalištima.

IzCrvenog krsta je saopšteno da nastoje da kontinuiranom

edukacijomi održavanjemi nabavkomneophodne opreme

za rad jačaju kapacitete u ovoj oblasti, u cilju ispunjavanja

zakonskih obaveza, ali i doprinosa bezbjednosti svihposje-

tilaca uređenih skijališta.

Uvertirazaproslavu

pet decenija festivala

Karavanmimoze obišao Beč, Vrbas, Novi Sad, Zrenjanin i Beograd

Do kraja

mjeseca

šarena povorka

će Praznik

mimoze najaviti

i uVišegradu,

Zlatiboru,

Bijeljini,

Banjaluci, a

krajem januara

i u Sloveniji.

Svečano

otvaranje

festivala biće

održano 1.

februara uz

nastup Zdravka

Čolića

Crveni krst uz podršku bugarskih kolega

sproveo obuku za volontere u Kolašinu

Licenceza

osamspasilaca

Ski „školarci“ prvi gosti

Ski školanapolaznoj stanici Ski centraKolašin 1600

Restoran „Troglava“

Detalji saobuke

Ski centar Kolašin 1600 spreman za turiste

MažoretkedonijeledahMediterana