Table of Contents Table of Contents
Previous Page  16 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 48 Next Page
Page Background

16

Pobjeda

Ponedjeljak, 14. januar 2019.

Hronika Podgorice

CRNOGORSKONARODNO

POZORIŠTE

Dejan Dukovski: Bure baruta

Režija: Dejan Projkovski

Velika scena u 20 časova.

KIC „BUDOTOMOVIĆ“

Izložba fotogra ija podgoričkih

gra ita „Ulica piše srcem“ Marka

Vujovića

CENTARSAVREMENE

UMJETNOSTI CRNEGORE

Galerija „Centar“ /

Njegoševa 2.

Izložba radova dizajnerke i

ilustratorke Aleksandre Nine

Knežević (BiH) „Book Covers“

Perjanički dom, Kruševac

Izložba radova Milice Janković

„Osame kutije“

Dvorac Petrovića,

Kruševac

Bijenale mladih umjetnika „ART

EX YU“

KONCEPTART

SPACE&CAFFE /

Karađorđeva 13

Izložba slika na staklu „Linije

dodira“ Ivane Babić iz Budve

Danas u gradu

VAŽNIJI TELEFONI

Policija

122

Vatrogasci

123

Hitna pomoć

124

Tačno vrijeme

125

Telegrami

126

Sigurnost na moru

129

Crnogorski Telekom - info.

1181

Crnogorski Telekom -kol cen.

1500

Telenor - kol centar

1700

M-tel - kol centar

1600

Telemah - kol centar

1800

Orion Telekom

12777

Klinički centar

412 412

MUP - žalbe i pritužbe građana

19 821,069 349 000

Komunalna policija

080081222 ; 237 861

Montenegro Call centar (turistički serfvis)

080001300

Automoto savez

19807 i 020/ 234 999

Autobuska stanica

620 430

Željeznička stanica

441 211

Montenegro erlajns, buking služba

19804

Montenegro erlajns, poslovnica

664 433 i 664 411

AerodromPodgorica, informacije

020/444 244

Carinska otvorena linija

080 081 333

Centar za zaštitu potrošača

210 670

Sigurna ženska kuća

020/ 234 253

Centar za djevojke „Ksenija“

256 865

Centar za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika

psihoaktivnih supstanci

611 847

Kancelarija za prevenciju narkomanije

611 534

NVO „4 life“

068/818 - 181

Kancelarija za pomoć samohranimmajkama

646 090

Podrška LGBT osobama - Juventas

020/230 - 474

Jedinstveni evropski broj za pozive u nevolji

112

Univerzalna služba za davanje informacija o tel. br. pretplatnika

1180

SOS broj za žrtve tra ikinga

116666

DOMOVI ZDRAVLjA

Kol centar

19816

Blok 5:

Izabrani doktori za odrasle

481 911

izabrani doktor za djecu

481 912

ginekologija

(izabrani doktori za žene)

481 925

Centar zamentalno zdravlje

481 928

laboratorija

481 933

„Centar“:

Izabrani doktor za odrasle

201 955

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

201 956

Stari Aerodrom:

Izabrani doktor za odrasle

481 940

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

481 961

izabrani doktor za žene

(ginekolog)

481 955

ATD 481 958 i ultrazvuk

481 954

„Nova varoš“:

Izabrani doktor za odrasle

230 410

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

230 418

Iinterna medicina

428 922

„Stara varoš“:

Izabranidoktor za odrasle

648 823

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

648 836

izikalna medicina

481 991

Konik

607 120

Golubovci

603 310

Tuzi

603 940

INSPEKCIJE

Republička

Tržišna

230 529 i 230 921

Sanitarna

608 015

Ekološka

618 395

Veterinarska

234 106

Odjeljenje inspekcije

zaštite prostora

281 055

Inspekcija rada

230 374

Turistička inspekcija

647 562

Inspekcija Uprave

za igre na sreću

265 – 438

Fito - sanitarna

621 111

Metrološka

601 360

DEŽURNE SLUŽBE

Biro glavnoga grada za

komunikaciju sa građanima

(svakog dana od 08 24h)

080 081 081

Vodovod

440 388

Agencija za stanovanje

623 493

Komunalne usluge

655- 313

Čistoća

625 349

Elektrodistribucija

633 979

Pogrebno

662 480

APOTEKE

Kruševac

241 441 (NON STOP)

Podgorica

230 798

Ribnica

627 739

Sahat kula

620 273

Galenika Crna Gora

245 019

Sanatea

248 677

Igračkoteka i Razvojni cen-

tar kao jedanod servisa za

pružanjepodrške roditelji-

ma i djeci nastavlja svoje ak-

tivnosti uglavnomgradu, a

najavio jepočetak rada i u

Nikšiću. Ovaj servis osnovan

jeprije tri godine sa ciljem

dadjeci pruži jednake šanse

za rast i razvoj bezobzirana

materijalne ili drugemoguć-

nosti.

MARLJIVI RAD

Igračkoteka i Razvojni centar

kao jedanodsocijalnihservisa

u okviru Udruženja ,,Rodite-

lji“ osnovan je 23. decembra

2015. godine, apočeo jedaradi

2016. godine. Servisom su

obuhvaćene tri godineuspješ-

nog rada, igre, učenja, zabave i

podrškeza roditelje i djecu, uz

pomoćvelikogbrojavolontera

i donatora koji su prepoznali

značaj servisa.

Koordinatorka Igračkoteke i

Razvojnog centra Katarina

Čarapić navodi da na osnovu

aktivnosti i evidencije na go-

dišnjem nivou servis podrške

Biblioteka igračaka ili Igrač-

koteka u glavnom gradu broji

450 korisnika i preko 5.000

iznajmljenih igračaka.

-Za prethodne tri godine odr-

žane su 454 radionice, od ko-

jih 113 u 2016. godini, 151 u

2017. i 190 u 2018. godini. Broj

djecekojaposjećujuradionice

je između 15 i 20 u zavisnosti

oduzrasta i kompleksnosti ra-

da. Do sada je radionicama

prisustvovalo oko 7.000 mali-

šana. Broj djece kojima je pru-

ženakontinuiranapodrškapri

učenju je236, odčega51 dijete

u 2016. godini, 105 djece u

2017. i 80 u 2018. godini – ista-

kla je Čarapić, uz napomenu

da pored pomenutih servisa u

okviru socijalne podrške

Udruženje ,,Roditelji“ ima

oko 250 porodica kojima po-

mažu na dnevnoj osnovi, kada

oni zatraže pomoć ili kroz ne-

ke druge akcije kje za njih or-

ganizuju.

IGRA I UČENJE

U Igračkoteci ili Biblioteci

igračaka roditelji, staratelji

kao i djeca mogu da iznajme i

ponesu svojoj kući na korišće-

nje neke od didaktičkih igra-

čaka.

-Djeci sudostupne igračke jer

one doprinose, podstiču nji-

hov razvoj, kreativnost i uče-

nje. Razvojni centar je mjesto

gdje se djeca zabavljaju kroz

kreativno-edukativne radio-

nice,kojesuprilagođenerazli-

čitimuzrastima. U okviru Ra-

zvo j nog cen t ra pos t o j i

,,Programpodrškepriučenju“

i ,,Igraonica družionica“ i na-

mijenjeni su isključivo djeci

koja dolaze iz socijalno ugro-

ženih porodica, sa namjerom

daimsepomogneusavladava-

nju školskog gradiva. Progra-

mom podrške djeci se pruža

mogućnost da svakog dana

zajedno sa volonterima una-

prijede znanje iz onih pred-

meta za koje je im potrebna

pomoć, a program Igraonice

družionicepostoji od2017. go-

dine i dopuna jeProgramupo-

drške pri učenju. Ovaj pro-

gram pored učenja školskog

gradiva obuhvata materijalnu

i prihološku podršku koja se

pruža roditeljima i djeci.Djeci

se kroz individualan i kontu-

nuirani rad zajedno sa volon-

terima pruža podrška i pomoć

kakobi stekli pozitivnu slikuo

školovanju,učenjuiobrazova-

nju - objasnila jeČarapić.

Ona je istakla da u okviru

Udruženja ,,Roditelji“, pored

Igračkoteke i Razvojnog cen-

tra, postoje i drugi servisi po-

drškezaroditelje idjecu.Riječ

jeoSOSroditeljskoj liniji, pro-

gramima roditeljstva, prav-

nom savjetovalištu, savjetnice

zadojenjeipodršcijednorodi-

teljskimporodicama. U Igrač-

koteci su zaposlene dvije oso-

be koje organizuju i vode

aktivnosti centra, dokjeuklju-

čenookvirnooko 160volonte-

ra koji doprinose radu ovog

centra.

- Ovaj servis je potpuno be-

splatan za korisnike i opstaje

zahvaljujući velikom broju

donatora koji nampomažu da

omogućimodanašadjecauži-

vaju u besplatnim aktivnosti-

ma. Za program ,,Igraonice

družionice“ imamo mjesečnu

podršku ,,Next auta“ i Adiko

banke – poručuje koordina-

torka Igračkoteke i Razvojnog

centraKatarinaČarapić.

M.NIKIĆ

Od kada postoje održane su 454 radionice, od kojih 113 u 2016. godini, 151 u

2017. i 190 u 2018. godini. Broj djece koja posjećuju radionice je između 15

i 20 u zavisnosti od uzrasta i kompleksnosti rada. Do sada je radionicama

prisustvovalo oko 7.000mališana – kazala je koordinatorka Igračkoteke i

Razvojnog centra Katarina Čarapić

Koordinatorka Igračkoteke i Razvojnog centra Katarina

Čarapić najavila je u ovoj godini otvaranje Igračkoteke i

Razvojnog centra i u Nikšiću.

- Tokomprethodne godine radili smo na adaptaciji učionica

koje smo dobili na besplatno korišćenje od Osnovne škole

,,Luka Simonović“. Uspjeli smo da uz pomoć donatora priku-

pimo novčana sredstva koja su nampotrebna da sredimo

prostor. Sada nampredstoji da završimo radove koji su u

toku i da krenemo sa aktivnostima. Mi radimo na širenju

ovog servisa jer kroz prethodni rad i postignute rezultate

vidi se koliko je potrebno da postoji mjesto gdje će se djeca

igrati, zabavljati, učiti, razvijati svoje vještine i koje ne mora

da se plati - kazala je Čarapić.

Novisadržaji iuNikšiću

Tri godine

zabave i učenja

Igračkoteka i Razvojni centar nastavljaju aktivnosti

URADUKLJUČENO160VOLONTERA :

Dio radnog tima

Sakreativne radionice