Table of Contents Table of Contents
Previous Page  17 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 48 Next Page
Page Background

17

Pobjeda

Ponedjeljak, 14. januar 2019.

Hronika Podgorice

UdječjemodmaralištunaVe-

ruši trenutnoboravi 126djece

izPodgorice, koji suseprijavi-

li zaboravaktokomdruge

smjenekoja jepočela

juče.Na-

kondobrodošlice iupoznava-

njasaosobljemodmarališta,

djecasuposlijepodneprovela

usniježnimigrarijama.Po

-

strojeniukoloni, naputudo

Suvogpolja, rekli sunamda

uživajuudruženjui jedvače-

kajupočetakškoleskijanja.

ZABAVA I DRUŽENJE

Snijega imadovoljno, adjecasu

bila vidno uzbuđena zbog po-

četka još jednog zimovanja za

pamćenje. Neki od njih na Ve-

ruši su redovni gosti, a ima i

onih koji su ove zime prvi put u

odmaralištu.

Učenica Osnovne škole „Štam-

parMakarije“ Lara Velimirović

već sedamgodina dolazi na Ve-

rušu.

- Svake godinemi je sve ljepše i

ljepše. Družimo se, skijamo i

sankamo. To je najbolje od sve-

ga. Svi su zadovoljni i srećni.

Idemo sad na grudvanje, a sju-

tra počinje skijanje – rekla je

Lara.

Njenadrugaricaizškole,,Milo-

radMusaBurzan“MarijaPeja-

nović poručila je drugarima

koji nikada nijesu bili u odma-

ralištunaVeruši da je tamonaj-

bolji provod za djecu.

- Skijanje, sankanje i žurke. Po-

sebno volim da učestvujem u

maskenbalima i u izboruzamis

smjene, koji se organizuju to-

komvečernjihzabavauLimen-

ci –kazala jeMarija.

Među djecom sreli smo i Niko-

lu Rubežića iz Osnovne škole

„Štampar Makarije“, koji je pr-

vi put juče došaonaVerušu.

ŠKOLASKIJANJA

- Super je, meni se baš sviđa,

nadam se da ću ponovo doći.

Majka i tata su me poslali da

naučim da skijam. To je nešto

što treba znati u životu. Sa

mnom sumoji drugari iz škole

i sestre Marija, Milica i Lara.

Očekujem da ćemo se dobro

provesti – rekao jeNikola.

Sa djecom će narednih sedam

dana, osim licenciranih in-

struktora skijanja, biti i dječji

instruktori zaduženi za anima-

ciju,muziku, sport i rekreaciju.

-Prvidanćemoprovestiigraju-

ći se na snijegu. To je prilika da

se svi boljeupoznamo, jer jeve-

likibrojdjece,anassvegaosam.

Snijega ima dosta, a mnogima

je i prvi put. Atmosfera je pre-

divna,djecasupresrećna,jedva

su čekala izlazak na snijeg – re-

kla je koordinatorka iz Dječjeg

saveza JelenaLjumović.

Druga smjena u odmaralištu

JU Dječji savez trajaće do 20.

januara, kada će zvanično i biti

završeno zimovanje za ovu se-

zonu.

I.ČEJOVIĆ

Ekipepreduzeća ,,Putevi“ i

,,Čistoća“zavikendsunasta-

vilidauklanjajuostatkesnije-

ga, rizluuglavnomgradui op-

štiniTuzi i čistili sniježne

nanosenaputevimauselima

nateritoriji opštine.

- Radnici ,,Puteva“ uklanjali su

snijeg na sljedećim lokacijama:

Orahovo – Korita (nastavak či-

šćenja),Cvilin–Bezjovo–Krža-

nja, Veruša – Groblje Milačića,

Brskut – Kraljevac, Jablan –

Duške,Seoštica,Komani–Crve-

na Paprat – Bijela, Šteke – Kor-

neti, Fundina – Rašovići, put za

Koće, Stanjevića Rupa. Na po-

dručju grada čišćen je snijeg uz

ivičnjake i sa trotoara. Takođe,

posipani su rizla i so na sljede-

ćim lokacijama: Kučka korita,

Fundina–Zatrijebač,Hoti,Dru-

me – Barlaj, Krševo – saopšteno

je izPGbiroa.

Nakon stabilizacije vremenskih

prilikauglavnomgradu, radnici

,,Čistoće“uklanjali surizlu.

- Sa dva vozila čistilice uklanjali

su rizlu sa kolovoza u central-

nomdijelu grada i PrekoMora-

če. Pored toga radnici ,,Čistoće“

manuelno su uklanjali rizlu sa

trotoarskih površina na kom-

pletnoj teritoriji glavnog grada

–navode izPGbiroa.

Opštini Tuzi je data podrška na

uklanjaju sniježnih nanosa, an-

gažovanjem ICB mašine, koja

uklanja snijeg sa onih lokaliteta

gdjeprioriteteutvrđujeopština.

-Odpočetkaprvihsniježnihpa-

davina, funkcija odvoza komu-

nalnogotpadaizmetalnihipod-

zemnih kontejnera na prostoru

glavnog grada odvija se bez za-

stoja, na osnovu utvrđene teh-

ničko-operativne dinamike –

dodaje seusaopštenju.

I.M.

U odmaralištu JUDječji savez na Veruši počela druga smjena podgoričkih osnovaca

SNIJEŽNAČAROLIJA:

Detalj saVeruše

Svi su zadovoljni i srećni. Družimo se, skijamo i sankamo. Ovdje samsedmi put. Svake

godinemi je sve ljepše – rekla je učenica Osnovne škole „Štampar Makarije“ Lara

Velimirović. Njena drugarica iz škole ,,MiloradMusa Burzan“ Marija Pejanović poručila je

drugarima koji nikada nijesu bili u odmaralištu na Veruši da je tamo najbolji provod za djecu

Predstavnici Crnogorskog

društva za borbu protiv

raka (CDPR) obišli su

tokom vikenda učenike u

Dječjemodmaralištu na

Veruši koji su boravili u

prvoj smjeni. Tradicional-

no, predstavnici CDPR-a

u januaru sa njima raz-

govaraju o problemima

koje donosi pušenje, koje

kasnije, na žalost, prelazi

u zavisnost i time postaje

jedna od teže izlječivih

bolesti zavisnosti.

- Kroz razgovor i druženje

predstavnici CDPR-a i

instruktori Dječjeg saveza

na čelu sa direktorom

Dječjeg saveza Podgorica

AleksandromMiloševi-

ćem i upravnikomOdma-

rališta IvanomPelevićem,

inače aktivistima CDPR-a,

ukazali su djeci na sve

štetnosti po zdravlje koje

donosi konzumiranje

duvanskih proizvoda,

posebno na mlade i njihov

organizam – naveli su iz

CDPR-a, uz napomenu da

je učenicima ovomprili-

kompodijeljen edukativni

materijal.

Ukazalidjeci

naštetnost

duvanskih

proizvoda

Radnici „Puteva“ i „Čistoće“ otklanjali posljedice vremenskih nepogoda

Uklanjali snijeg, rizlu i čistili seoskeputeve

Detalj sačišćenja

Na repertoarubioskopaSinepleks danas je animacija ,, Petar

Pan imagičnaknjigaNedođije “u 16:15 i 18:30 sati.

Akcija ,,Akvamen“ biće prikazana u 16:30, 19:30 i 22:20, anima-

cija ,,Asteriks - Tajna čarobnog napitka“ u 14:30 a komedija

,,Grinč“ u 13.10, 15 i 16:45 sati. Naučno-fantastična akcija ,,Bam-

blbi“na repertoaru jeu22časa, ljubavnakomedija ,,Drugi čin“u

19:15, 21:30akrimi ,,Južni vjetar“u20:45sati.Akciona-avantura

,,Spajdermen“bićeprikazanau16, animacija ,,Ralf rastura inter-

net-razbijač Ralf 2“ u 13:20, 13:45, 15:30, 17:45, 18:30 i 19:45 sati.

Krimi drama ,,Kralj lopova“ na repertoaru je u 18:15, 20:30 i

22:40, avanturističkakomedija ,,Sniježnakraljica-svijet ogleda-

la“u13,14,14:45,15:45i17:30,aljubavnaromansa,,Džulijet“u20

i 22:10 sati.

M.N.

,,Petar Pan imagičnaknjiga

Nedođije“ uSinepleksu

Još jedno

zimovanje

zapamćenje

Neizbježni SnješkoBijelić

Stigladruga smjena