Table of Contents Table of Contents
Previous Page  20 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 48 Next Page
Page Background

20

Pobjeda

Ponedjeljak, 14. januar 2019.

Drugi pišu

Nekada su ga zvali čelnik bo-

sanskihHrvata, amogli su ga i

tada kao i sada zvati samo čet-

nik bosanskih Hrvata. Znate

svi, to je Dragan Čović i on je

kako i dolikuje jednom četni-

ku, prisustvovao proslavi Da-

na Republike Srpske u Banja-

luci. Pa je tako samo kod

naivnih otvorio Pandorinu

kutijicu zgražavanja, lokalne

sablazni i malograđanske ne-

vjerice. Ko biva čudom se na-

rod čudio sve sa pojedinim

novinaramia, analitičarima i

resto misleće ekipe, otkuda to

Čovke na ovoj opskurnoj žur-

ci. E, ali niti je čudno, niti je za

čuđenje.

Jer, ako je iko pozvan i ako je

ikaodužandadođeDodikuna

kanabe ispod oklopnjaka

„Despota“, e to je Dragan Čo-

vić, Milin omiljeni BiH

sajdkik. Kao što Betmen ima

Robina, Dodik ima Dragana.

Dakako više su u Superhik fa-

zonu, ali nećemosaduseman-

tiku.

Bratstvo i jedinstvo

ustaša i četnika

Nego, zašto je toČović bio du-

žan posjetiti karneval poštara,

srBstva i mažoretkinja? Naj-

prije zbog tradicije. Čovićeva

ideološkatapiserija,unarodui

povijesti poznatija kao ustaše,

običavala su od 1941 do 1943.

okupljati na krigli dobrog fra-

njevačkog piva u hotelu «Bo-

sna» u istoj toj Banjaluci.

Društvo su im pravili lokalni

četnici. Bile su to vesele faši-

stičke pijanke u kojima su se

vjerovatnoramjenjivalirecep-

ti kako najbolje etnički očistiti

teritorijuodHrvata i Srba, na-

ravno svakou svojoj kategoriji

i rejonu. I kakav bi to bi čelnik

Hrvatadanepoštuje tradiciju.

Štonarod reče, gdjeKvaternik

i Gutić stadoše onprodužava.

I nije samo to. Oh, da je samo

to. Slučajnomprolazniku, po-

red istog hotela «Bosna» ‘93za

oči,ušiiostaleorgane,upadale

bi grupice i veće grupe HVO

bojovnika koji su bili na pro-

putovanju i rehabilitaciji kroz

Republiku Srpsku. I kada se

rekuperiraju, odmah u borbe

protiv Armije BiH. Zar da i to

zaboravi Čović? Nikako! Ipak

je on čovjek od riječi i kalibra.

Onog krupnog kalibra. Taman

istog onog koji su njegove

HVO trupe rentale od Srba za

granatiranjeMostara. Ni to se

ne zaboravlja! Prisjetio se si-

gurno Dragan Čović dok je

slušao borbene pokliče Speci-

jalne antiterorističe jedinice

Dodikove i svogzlatnogperio-

daumostarskom«Orlu», kada

je kao ćevape poručivao boš-

njačke robove za vratolomni

radunjegovoj firmi.

o, vremenadavna, o

vremenaslavna

Pa ima toliko stvari kojima

može biti zahvalan Republici

Srpskoj i njenom režimu Čov-

ke, da mu je malo jedna Para-

da. Taj bi se trebao pojavljivati

još najmanje deset godina. Ili

svih stotinu, koliko je Dodik

najavioda ćekarneval trajati u

inat dušmanima.

Prisjetimosesamo, kakomuje

Milorad učinio kada je Srbe iz

Kantona 10 proglasio zajedno

sa Čovićevim HDZ-om sto-

kom sitnog zuba, kojoj ne pri-

pada ni grbni pismoniti prava

konstitutivnog naroda. Pa on-

da, opetMilorad uredio da isti

taj srpski narod na izborima u

tomKantonu10glasazaHDZ.

To je, sjetićete se onaj narod

razbucan Olujom i Maestra-

lom,bezpravanaljudskiživot,

onaj puk kome je regularna

hrvatska vojska uz HVO ztrla

sjeme i pleme, to su oni ostaci

koji su uprkos&unatoč svemu

glasali zaČovića. Paakotonije

odanost,ipoklonDraganuČo-

viću, ne znamšta jeste?!

lisica infaBula

Akotonijerazlogzapojavitise

na Dodikovoj žurci, ne znam

šta jeste. IstinaBog, moraće se

iDodikrevanširati,recimopo-

sjetom Kninskoj tvrđavi na

obljetnicu Oluje. Ono, Parada

uBanjaluci iOlujanisuisto, jer

je Parada i dalje neustavna, a

Oluja kako rekoše posve je le-

gitimna iustavna. Siguransam

da ove sitnice neće spriječiti

Dodika da se proveseli uz

Tompsona uČavoglavama.

No, pazite sad i ovajmomenat.

Kao svaki pravi sajdkik, Čović

je iskoristioovuposjetudane-

štonauči.Mogaojetakoučiti(i

naučio je) Dragan Čović, kako

se tretira narod kao stoka baš

od Milorada Dodika. A, kako

neće naučiti, kada je došao u

grad iz koga su protjetani Hr-

tvati da slavi entitet koji ih je

protjerao. Ako hrvatski živalj i

dalje bude glasao za politiku

HDZ-a, moći će da se poredi

samo sa Milinim Srbima iz

Kantona 10 koji po njegovoj

naredbiglasajuzaistitajHDZ.

Ma bravo!

A tu je jedan retroaktivni mo-

menat, takođe dirljiv. Na pro-

slavi ovog posljednjeg Dana

RS-a, uručeno je posthumno

odlikovanje generalu Slavku

Lisici, istom onom koji je za

zločine optužen jer je, onako

malo, usput granatirao Šibe-

nik. Sad da li je Dragan Čović

prenio zahvalnicu od strane

granatiranih Šibenčana fami-

liji Lisica i RS-u, nije poznato,

ali sasvim sigurno da će i ovaj

humanitarni gest ostati zlat-

nim slovima upisan u knjigu

apsurda srpsko-hrvatskih od-

nosa.

mostarskamis

Na koncu konaca, treba zaista

čestitati čovjeku koji uspjeva

uraditi ovoliko budalaština u

jednom danu i ne samo da je

ostao živ, nego je došavši kući

uMostar sročio tekstić na ko-

jembimu svakamissica poza-

vidjela:

„Samo bezuvjetnim uzaja-

mnim priznanjem, uvažava-

njem i poštovanjemmožemo

unaprijediti odnose u našoj

domoviniBiH, au interesuza-

jedničke EU budućnosti i

prosperiteta svih konstitutiv-

nih naroda. Zaustavimo zlo-

namjernu i štetnu propagan-

du, medijska podmetanja i

dezinformiranje.Okrenimose

jednidrugimaigradimoodno-

se povjerenja na temelju

ustavnih načela konstitutiv-

nosti i legitimnog demokrat-

skog predstavljanja! Stop mr-

žnji“.

Tako je Dragane imenjače!

Stop mržnji! Ti si živi dokaz

kako ljubav može i tok rijeke

promijeniti. Dobro uz par ba-

gera sve je moguće, ali ipak. I

nije loše poručiti svakom čo-

vjeku na planeti Zemlji i Ku-

presu da je zaslužio živjeti

onako kako živi baš i jedino

zato što za tebe glasa.

I zato pomoz’ Bog četnički

vojvodo Čoviću, jer samo ti

Bog može pomoći u nastavku

političke karijere, a i on je na

izmaku snaga.

Piše:

dragan BursaĆ

Tužilaštvo u Prištini još nije

dobilo izveštaj i zapisnike sa

saslušanja pojedinih ljudi u

vezi sa ubistvom lidera Gra-

đanske inicijativeSDPOlivera

Ivanovićakoje jeMinistarstvo

pravdeSrbije,kakojesaopštila

ministarka Nela Kuburović 9.

januara, poslalo uPrištinu, re-

kao je u četvrtak, 10. januara,

za Radio Slobodna Evropa

Sulj Hodža, specijalni tužilac

u predmetu ubistva Olivera

Ivanovića.

Zakoji danćebiti godinudana

od ubistva Ivanovića u Sever-

nojMitrovici. Da li postoji po-

litička volja da se ono razreši?

I Beograd i Priština tvrde da

čine sve da bi se našle i ubice i

nalogodavci. Zašto onda izo-

staje neophodna saradnja iz-

među nadležnih organa?

Umesto toga, jedni druge op-

tužuju da ne ustupaju potreb-

ne informacije. U Prištini se

vodi istraga, trojica osumnji-

čenih se nalaze i zatvoru, za

četvrtim, Milanom Radoiči-

ćem, potpredsednikom Srp-

ske liste, se traga. U Beogradu

vode predistražni postupak i

tvrde da Radoičić nema nika-

kve veze sa ubistvom.

Po utvrđenoj proceduri, Beo-

grad izveštaj šalje na adresu

KancelarijeEU,kojatoprosle-

đuje Tužilaštvu, potvrdio je

Hodža.

„SaradnjaKosova i Srbijeu ra-

svetljavanju ovog slučaja je

dostavažna jeroni imajupoje-

dine dokaze sa mesta događa-

ja.Oniimajutelefonskerazgo-

vore koje nam ni jednom nisu

ustupili, razgovore koje su vo-

dile osumnjičene osobe... Na

severu deluje srpski Telekom

komeminemamopristupa, ali

oni nam te razgovore nisu po-

slali, poslali sunamsamoneke

brojeve telefona. Transkript

razgovoranamnisuposlali.To

nam je više nego neophodno.

Oni raspolažu dokazima u ve-

zi sa ovim slučajem“, kaže

Hodža i dodaje da je bilo raz-

menenekihinformacija izme-

đuTužilaštavaalinapitanjeda

lipostojesvakodnevnikontak-

ti,odgovorioje:„Makakvisva-

kodnevni!“

RSEjeuputilanaadresuMini-

starstva pravde i Javnog tuži-

laštva za organzovani krimi-

nal u Beogradu pitanja,

između ostalog, da li izveštaj

koji je poslat Prištini sadrži

tražene transkripte telefon-

skih razgovora osumnjičenih,

da li je Beograd i kada slao sve

informacije do kojh je došao u

istrazi,dalijetakveinformaci-

je i kada dobijao od Prištine.

Ministarstvo pravde nas je

uputilonaTužilaštvo, aodTu-

žilaštva do trenutka slanja

ovogtekstanismodobiliodgo-

vor.

Ministarka pravde Nela Ku-

burović je za domaće medije

rekla „da je Beograd i dalje

spreman na saradnju i da je

spreman da odgovori na sve

zahtevekoji dolaze izPrištine.

Takvu dvosmernu komunika-

ciju od strane Prištine nema-

mo“, rekla jeministarka.

Kosovski tužilac je pak na pi-

tanje koleginice Amre Zejneli

da li postoji u Prištini spre-

mnost za saradnju, odgovorio:

„Odnas su tražili informacije i

mi smo imustupili informaci-

je koje su tražili.“

Ksenija Božović, bliska partij-

ska saradnica ubijenog Ivano-

vića sumnja da postoji volja i

jedne i druge strane da se pro-

nađe ubica.

„Navodno rade i kosovskoTu-

žilaštvo i srpsko Tužilaštvo.

Razmenjuju se neki podaci.

PosrednikjeEvropskaunija.A

na kraju - rezultata nema. On-

da jenormalnoda ćemo imi iz

Građanske inicijative SDP i

sami građani postaviti pitanje

koliko je iskrenosti u svemu

tome, koliko je stalo da se taj

slučaj dovede do kraja, koliko

je stalo da se pronađe ubica i

izvede pred lice pravde.“

Izostanak saradnje se može

tumačiti kao znak da ni jedna

strana nije zaista zaintereso-

vana da se otkrije ubica, kaže

za RSE kriminolog Dobrivoje

Radovanović.

„Ako izbegnemo politički as-

pekt, a ja se bojimda je on do-

minantan, drugi aspekt koji bi

bio takođemoguć i važan jeste

organizovani kriminal na Ko-

sovuukoji suupleteni i jedna i

druga strana. Nedostavljanje

informacija jedne i druge stra-

ne pokazuju da ne postoji za-

interesovanostbilokojestrane

da dođe otkrića tog zločina.“

A kako bi trebalo da izgleda

normalnasaradnjakadasede-

si ubistvo političara, objašnja-

vaRadovanović.

„Normalno bi bilo da državni

organi jedne i druge strane

međusobnosvakodnevnoraz-

menjuje podatke kako bi po-

mogli da se otkrije počinilac i

naročito nalogodavac. Nije to

klasično ubistvo, nego ubistvo

izakogastojinekakavpolitički

ili državni nalogodavac. Nor-

malno bi, dakle, bilo da tužilac

u Prištini ima na raspolaganju

svepodatkekojimaTužilaštvo

i policijauSrbiji raspolažu i da

se ti podaci dostavljaju dnev-

no. Istovremeno, podrazume-

va se da prištinski organi do-

stavljajuBeogradu dnevno šta

su otkrili“, kaže kriminolog

Radovanović.

Oliver Ivanović, lider Građan-

skeinicijativeSDPubijenje16.

januara 2018. godine ispred

svoje partijske kancelarije u

Severnoj Mitrovici. Kosovska

policija uhapsila je tokom ak-

cije u Severnoj Mitrovici 23.

novembra tri osobekojesedo-

vode u vezu sa ubistvom Iva-

novića. Milan Radoičić, pot-

predsednikSrspke liste senije

nalazio u stanu tokom akcije i

za njim se i dalje traga. Pred-

sednik Srbije Aleksandar Vu-

čić je rekao medijima krajem

novembra prošle godine da

„srpska država i policija sa si-

gurnošću mogu da tvrde da

RadoičićnijeubioOlivera Iva-

novića“. A ko ga je ubio, to za-

sad niko ne saopštava. Ksenija

Božović nije jedina koja sum-

nja da će se to ikada otkriti.

ČetnikČovićuBanjaluci

Pa ima toliko

stvari kojima

može biti

zahvalan

Republici

Srpskoj i njenom

režimu Čovke,

damu jemalo

jedna parada.

Taj bi se trebao

pojavljivati još

najmanje deset

godina. Ili svih

stotinu, koliko je

Dodik najavio

da će karneval

trajati u inat

dušmanima

Godinabez istineo

ubistvuOlivera Ivanovića

Policijska trakaublizini ubistvaOlivera Ivanovića

DraganČovićnaproslavi uBanjaluci