Table of Contents Table of Contents
Previous Page  21 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 48 Next Page
Page Background

21

Pobjeda

Ponedjeljak, 14. januar 2019.

Zavod za zapošljavanje

SLOBODNA RADNAMJESTA

CRNE GORE

PODGORICA

020/406-800,020/406-801

UPRAVAZAKADROVE

objavljuje

JAVNIOGLAS

za potrebe

Ministarstva kulture

1. Samostalni/a savjetnik/ica II -Kabinet

ministra,mjesto radaCetinje,

- Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme

- VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, fakul-

tet iz oblasti društvenihnauka ili humani-

stičkihnauka

- položen strucni ispit za radudržavnim

organima

- znanje engleskog jezika - nivoA1

- poznavanje rada na računaru (word i in-

ternet)

- najmanje tri godine radnog iskustva

Potrebna dokumentacija:

- obrazac prijave na slobodno radnomje-

sto,

- CurriculumVitae - CV (Obrazac prijave

na slobodno radnomjesto i CVkandidati

mogupreuzeti sa sajta ili arhiveUprave za

kadrove),

- fotokopija biometrijske lične karte,

- diploma ili uvjerenje o završenomnivou i

vrsti obrazovanja,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv

kandidata/kinje ne vodi krivični postupak

po službenoj dužnosti,

- dokaz (uvjerenje/potvrda) opotrebnom

radnomiskustvu,

- uvjerenje opoloženomstručnomispitu

za radudržavnimorganima.

Probni rad je obavezan za državnog služ-

benika koji prvi put zasniva radni odnos

na neodredeno vrijeme udržavnomorga-

nu. Probni rad traje jednu godinu.

KandidatimoguUpravi za kadrove dosta-

viti kopiju gore navedene dokumentacije,

dok suoriginal dužni pružiti na uvidovlaš-

cenomslužbenikuUprave za kadrove za

sprovodenje oglasa.

Uz prijavuna oglas potrebno je dostaviti spe-

cifikacijuoglasne dokumentacije ukojoj je

neophodnonavesti broj dokumenta, datum

izdavanja i institucijukoja je izdala doku-

ment koji se predajeUpravi za kadro-

ve (Obrazac prijave sa pregledomdokumen-

tacijemože se preuzeti na internet stranici

Uprave za

kadrovewww.uzk.gov.me)

.

Udržavnomorganunemože da zasnuje

radni odnos lice koje je korisnikprava na

penziju, u skladu sa zakonom.

Državni službenik, odnosnonamještenik

koji je ostvariopravona otpremninune

može zasnovati radni odnos udržavnom

organu ili pravnomlicu, uperioduod jedne

godine oddana isplate otpremnine. Ogra-

nicenje se ne odnosi na lice koje vrati cjelo-

kupni iznos isplacene otpremnine.

Provjera znanja, sposobnosti, kompetenci-

ja i vještina, zavisno odkategorije radnog

mjesta ce se sprovesti u skladu sa clanom

46 Zakona održavnimslužbenicima i na-

mještenicima (“Sl. list CrneGore”, br.

2/18)i Uredbomo kriterijumima i bližem

načinu sprovođenja provjere znanja, spo-

sobnosti, kompetencija i vještina za radu

državnimorganima (“Sl. list CrneGore”,

br. 50/18) .

Pisano testiranje sastoji se od teorijskog i

prakticnog dijela i podrazumijeva izradu

pisanog testa.

Teorijski diopisanog testa sadrži 20pita-

nja koja se odnose na provjeru znanja iz

oblasti ustavnog sistema, organizacije,

funkcionisanja, nacina rada i postupanje

organa državne uprave. Praktični diopisa-

nog testa podrazumijeva izradudva zadat-

ka koji se odnose na provjeru znanja pove-

zanih sa opisomposlova radnogmjesta za

koje se sprovodi oglas (spisakpropisa po-

trebnihza pripremuprakticnog dijela pisa-

nog testa objavljen je naweb sajtuUprave

za

kadrovewww.uzk.gov.me)

. Provje-

ra znanja daktilografije, informatike ili

stranog jezika vrši se u skladu sa pravilima,

odnosno standardima uovimoblastima.

Pisani test izraduje se u elektronskoj formi,

pod šifrom.

Odatumu,mjestu, vremenu i nacinupro-

vjere, kandidati sa liste kandidata koji ispu-

njavajuuslove javnog oglasa ce biti obavije-

šteni preko internet straniceUprave za

kadrove

(www.uzk.gov.me

), najkasnije pet

dana prije dana provjere.

Navedenudokumentacijupotrebno je do-

staviti u rokuod 15 dana oddana objavljiva-

nja oglasa u zatvorenoj koverti (na kojoj je

potrebnonapisati: ime i prezime, adresu,

kontakt telefon, naziv državnog organa,

radnogmjesta i broj oglasa) na adresu:

UPRAVAZAKADROVE

Ul. JovanaTomaševića 2A

Sa naznakom: za Javni oglas za potrebeMi-

nistarstva kulture

Kontakt osoba koja daje informacije u vezi

oglasa - Ivana Smolović

tel: 069/157-889 ; Rad sa strankama 10h -

13h

www.uzk.gov.me

OGMADOO

Adresa:BULEVARDŽORDŽAVAŠINGTONA55

Tel.: 020-234-897

Oglašava potrebu za:

1. PRODAVAC/ČICA, 1 izvršilac, na određe-

no od2mjeseci, radno vrijeme puno

Uslovi: SSS-III III stepen, SŠS-IVIVstepen,

bez obzira na radno iskustvo, Poznavanje ra-

da na računaru, Poznavanje engleskog

jezika, provjera radnih sposobnosti provjeru

vrši poslodavac

Trajanje oglasa: 3 dana

Napomena: -probni rad 1mjesec

OKOV DOO PODGORICA

Adresa:JOSIPABROZATITA 26PODGORICA

Tel.: 069-187-767

Oglašava potrebu za:

1. ZAMJENIK/CARUKOVODIOCAMA-

LOPRODAJNOGOBJEKTA, 2 izvršioca, na

određeno od6mjeseci, radno vrijeme puno

Uslovi: SSS-III III stepen, SŠS-IVIVstepen,

sa radnimiskustvomod 12mjeseci, provjera

radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac

Trajanje oglasa: 8dana

Napomena: -prijave sa biografijomslati na e-

mail

:[email protected]

-kandidati koji prođuuuži izbor biće pozva-

ni na razgovor

2. PRODAVAC/ČICA, 3 izvršioca, na odre-

đeno od6mjeseci, radno vrijeme puno

Uslovi: SSS-III III stepen, SŠS-IVIVstepen,

sa radnimiskustvomod 12mjeseci, provjera

radnih sposobnosti provjeru vrši

poslodavac

Trajanje oglasa: 8dana

Napomena: -prijave sa biografijomslati na e-

mail

:[email protected];

-kandaidati koji prođuuuži izbor biće po-

zvani na razgovor

AQUABIANCADOO

Adresa:MANASTIRSKA25

Tel.: 069-430-272,069-339-817

Oglašava potrebu za:

1.MENADŽER/KAZALJUDSKERESUR-

SE, 1 izvršilac, na određeno od 12mjeseci,

radno vrijeme kraće odpunog

Uslovi: PsihologVII-1 stepen, bez obzira na

radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti

nije predviđena

Trajanje oglasa: 3 dana

ČELEBIĆRECREATIVODOO

Adresa:OKTOIHBR.2DONJAGORICA

Tel.: 020-444-412

Oglašava potrebu za:

1. POMOĆNI/ARADNIK/CAUKUHINJI,

1 izvršilac, na određeno od 1mjeseci, radno

vrijeme puno

Uslovi: Lica bez zanimanja i stručne spreme

(Zavrsena osnovna skola) I stepen, SSS-III

III stepen, SŠS-IVIVstepen, bez

obzira na radno iskustvo, provjera radnih

sposobnosti provjeru vrši poslodavac

Trajanje oglasa: 7 dana

Napomena: -informacije na tele-

fon:068-804-887

DŽADADOO

Adresa:VIJENACKOSOVSKIHJUNAKA1

Tel.: 067-416-650,068-020-307

Oglašava potrebu za:

1. KONOBAR/ICA, 1 izvršilac, na određeno

od 1mjeseci, radno vrijeme puno

Uslovi: SSS-III III stepen, bez obzira na rad-

no iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije

predviđena

Trajanje oglasa: 10dana

LCWAIKIKIRETAILMNEDOO

Adresa:DŽORDŽAVAŠINGTONA102

Tel.: 069-030-103

Oglašava potrebu za:

1. RAČUNOVOĐA/KINJA, 1 izvršilac, na

određeno od 12mjeseci, radno vrijeme puno

Uslovi: Bachelor - ekonomijeVII-1 stepen,

bez obzira na radno iskustvo, provjera rad-

nih sposobnosti nije predviđena

Trajanje oglasa: 1 dan

Napomena: -240kreditaCSPK-a

AQUAENGINEERINGDOO

Adresa:FRANCAROZMANAB.B

.

Tel.: 069-622-500

Oglašava potrebu za:

1. VODOINSTALATER/KA, 2 izvršioca, na

određeno od2mjeseci, radno vrijeme kraće

odpunog

Uslovi: SSS-III III stepen, SŠS-IVIVstepen,

bez obzira na radno iskustvo, provjera rad-

nih sposobnosti nije predviđena

Trajanje oglasa: 1 dan

HERCEGNOVI

031/323-711

TIMICOMDOO

Adresa:SUTORINABB,IGALO

Tel.: 031/670-077, 031/670-107

Oglašava potrebu za:

1. AGENT/ICAPRODAJE, 1 izvršilac, na

određeno, radno vrijeme puno

Uslovi: SŠS-IVIVstepen, bez obzira na rad-

no iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije

predviđena

Trajanje oglasa: 1 dan

STADIONDOO

Adresa:BULEVARIBRAHIMADREŠEVIĆA1

Tel.: 020-622-569

Oglašava potrebu za:

1. REFERENT/KINJAPRODAJE III ZA

OPŠTINUHERCEGNOVI, 1 izvršilac, na

neodređeno vrijeme , radno vrijeme puno

Uslovi: SŠS-IVIVstepen, VŠSVI-1 stepen,

VSS VII-1 stepen, bez obzira na radno isku-

stvo, Vozački ispit za “B” kategoriju,

provjera radnih sposobnosti provjeru vrši

poslodavac

Trajanje oglasa: 8dana

2.MERČENDAJZER/KAII ZAOPŠTINU

HERCEGNOVI, 1 izvršilac, na neodređeno

vrijeme , radno vrijeme puno

Uslovi: SSS-III III stepen, SŠS-IVIVstepen,

VŠSVI-1 stepen, bez obzira na radno isku-

stvo, Vozački ispit za “B” kategoriju,

provjera radnih sposobnosti provjeru vrši

poslodavac

Trajanje oglasa: 8dana

TIVAT

032/674-585

PMHOTELSDOO

Adresa:DOMVOJSKEOBALABB

Tel.: 032/660-660

Oglašava potrebu za:

1. KUHINJSKI/AČISTAČ/ICA, 1 izvršilac,

na određeno od6mjeseci, radno vrijeme pu-

no

Uslovi: Lica bez zanimanja i stručne spreme

( bez škole) I stepen, bez obzira na radno

iskustvo, provjera radnih sposobnosti

nije predviđena

Trajanje oglasa: 1 dan

2. POMOĆNI/ARECEPCIONER/KA, 1 iz-

vršilac, na određeno od6mjeseci, radno vri-

jeme puno

Uslovi: Recepcionar IVstepen, bez obzira na

radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti

nije predviđena

Trajanje oglasa: 1 dan

,,TEAGALLERY“

Adresa:KUKULJINABB

Tel.: 032/ 672-937

Oglašava potrebu za:

1. KOMERCIJALISTA/KINJA, 1 izvršilac,

na određeno od 12mjeseci, radno vrijeme

puno

Uslovi: VSS VII-1 stepen, sa radnimisku-

stvom, Vozački ispit za “B” kategoriju, Itali-

janski - početni nivo, Poznavanje rada

na računaru, Poznavanje engleskog jezika,

provjera radnih sposobnosti provjeru vrši

poslodavac

Trajanje oglasa: 15 dana

Napomena: TRAŽI SEKANDIDATSATE-

RITORIJEOPŠTINETIVAT

JUMUZIČKAŠKOLATIVAT

Adresa:STANIČIĆI-KALIMANJBB-TIVAT

Tel.: 032/672-411

Raspisuje konkurs za:

1. NASTAVNIK/CAFLAUTE, 1 izvršilac, na

određeno, radno vrijeme puno

Uslovi: VSS VII-1 stepen, položen stručni -

pripravnički ispit, provjera radnih sposobno-

sti provjeru vrši poslodavac

Trajanje oglasa: 15 dana

Napomena: Uz prijavuna konkurs dostaviti:

Diplomu (dokaz o stručnoj spremi)

Uvjerenje o stručnomispituodnosno licencu

za raduOVU.

Uvjerenje održavljanstvu ili kopijaLK

Uvjerenje od suda da se protiv kandidata/ki-

nje ne vodi krivični postupak.

Napomena:

Konkurse raspisati na 15 dana.

Probni radmjesec dana.

Do 30.09.2019. Godine.

Kontakt:Muzička školaTivat

Ul. Staničića 19, 85320, Tivat

Tel/Fax: 032/672-411

E

-mail:muzickaskolativat-com.me

2. NASTAVNIK/ICAFLAUTE, 1 izvršilac,

na određeno, radno vrijeme puno

Uslovi: VSS VII-1 stepen, položen stručni -

pripravnički ispit, provjera radnih sposobno-

sti provjeru vrši poslodavac

Trajanje oglasa: 15 dana

Napomena: Uz prijavuna konkurs dostaviti:

Diplomu (dokaz o stručnoj spremi)

Uvjerenje o stručnomispituodnosno licencu

za raduOVU.

Uvjerenje održavljanstvu ili kopijaLK

Uvjerenje od suda da se protiv kandidata/ki-

nje ne vodi krivični postupak.

Napomena:

Konkurse raspisati na 15 dana.

Probni radmjesec dana.

Dopovratka radnice sa trudničkog bolovanja

a najduže do 30.06.2019. Godine.

Kontakt:Muzička školaTivat

Ul. Staničića 19, 85320, Tivat

Tel/Fax: 032/672-411

E

-mail:muzickaskolativat-com.me

3. NASTAVNIK/ICAKLARINETA, 1 izvrši-

lac, na određeno, radno vrijeme puno

Uslovi: VSS VII-1 stepen, položen stručni -

pripravnički ispit, provjera radnih sposobno-

sti provjeru vrši poslodavac

Trajanje oglasa: 15 dana

Napomena: Uz prijavuna konkurs dostaviti:

Diplomu (dokaz o stručnoj spremi)

Uvjerenje o stručnomispituodnosno licencu

za raduOVU.

Uvjerenje održavljanstvu ili kopijaLK

Uvjerenje od suda da se protiv kandidata/ki-

nje ne vodi krivični postupak.

Napomena:

Konkurse raspisati na 15 dana.

Probni radmjesec dana.

Do 30.09.2019. Godine.

Kontakt:Muzička školaTivat

Ul. Staničića 19, 85320, Tivat

Tel/Fax: 032/672-411

E

-mail:muzickaskolativat-com.me

4. NASTAVNIK/ICAKLARINETA, 1 izvrši-

lac, na određeno, radno vrijeme kraće odpu-

nog

Uslovi: VSS VII-1 stepen, položen stručni -

pripravnički ispit, provjera radnih sposobno-

sti provjeru vrši poslodavac

Trajanje oglasa: 15 dana

Napomena: Uz prijavuna konkurs dostaviti:

Diplomu (dokaz o stručnoj spremi)

Uvjerenje o stručnomispituodnosno licencu

za raduOVU.

Uvjerenje održavljanstvu ili kopijaLK

Uvjerenje od suda da se protiv kandidata/ki-

nje ne vodi krivični postupak.

Napomena:

Konkurse raspisati na 15 dana.

Probni radmjesec dana.

Do 30.09.2019. Godine.

Kontakt:Muzička školaTivat

Ul. Staničića 19, 85320, Tivat

Tel/Fax: 032/672-411

E

-mail:muzickaskolativat-com.me

5. NASTAVNIK/ICASAKSOFONA, 1 izvrši-

lac, na određeno, radno vrijeme puno

Uslovi: VSS VII-1 stepen, položen stručni -

pripravnički ispit, provjera radnih sposobno-

sti provjeru vrši poslodavac

Trajanje oglasa: 15 dana

Napomena: Uz prijavuna konkurs dostaviti:

Diplomu (dokaz o stručnoj spremi)

Uvjerenje o stručnomispituodnosno licencu

za raduOVU.

Uvjerenje održavljanstvu ili kopijaLK

Uvjerenje od suda da se protiv kandidata/ki-

nje ne vodi krivični postupak.

Napomena:

Konkurse raspisati na 15 dana.

Probni radmjesec dana.

Do 30.09.2019. Godine.

Kontakt:Muzička školaTivat

Ul. Staničića 19, 85320, Tivat

Tel/Fax: 032/672-411

E

-mail:muzickaskolativat-com.me

6. NASTAVNIK/CAUDARALJKI, 1 izvrši-

lac, na određeno, radno vrijeme puno

Uslovi: VSS VII-1 stepen, položen stručni -

pripravnički ispit, provjera radnih sposobno-

sti provjeru vrši poslodavac

Trajanje oglasa: 15 dana

Napomena: Uz prijavuna konkurs dostaviti:

Diplomu (dokaz o stručnoj spremi)

Uvjerenje o stručnomispituodnosno licencu

za raduOVU.

Uvjerenje održavljanstvu ili kopijaLK

Uvjerenje od suda da se protiv kandidata/ki-

nje ne vodi krivični postupak.

Napomena:

Konkurse raspisati na 15 dana.

Probni radmjesec dana.

Do 30.09.2019. Godine.

Kontakt:Muzička školaTivat

Ul. Staničića 19, 85320, Tivat

Tel/Fax: 032/672-411

E

-mail:muzickaskolativat-com.me

7. NASTAVNIK/CATEORETSKEGRUPE

PREDMETA, 1 izvršilac, na određeno, radno

vrijeme kraće odpunog

Uslovi: VSS VII-1 stepen, položen stručni -

pripravnički ispit, provjera radnih sposobno-

sti provjeru vrši poslodavac

Trajanje oglasa: 15 dana

Napomena: Uz prijavuna konkurs dostaviti:

Diplomu (dokaz o stručnoj spremi)

ZAJEDNIČKIPODACI ZASVEOGLASE/KONKURSEUUPRAVI

OPŠTI USLOVI ZAZASNIVANJE RADNOGODNOSAUORGANIMADRŽAVNE I LOKALNEUPRAVE:

Crnogorsko državljanstvo

Punoljetstvo

Zdravstvena sposobnost

Propisani nivo kvalifikacije obrazovanja

Neosuđivanost za krivično djelo koje kandidata čini nedostojnim za rad u državnomorganu i da se protiv njega ne vodi

krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OPŠTIHUSLOVA:

• Uvjerenje o državljanstvu Crne Gore

• Izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u oba-

vezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već kopiju biometrijske lične karte),

• Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnogmjesta

• Diploma ili uvjerenje o završenomnivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna

• ocjena u toku školovanja)

• Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje predu-

zima po službenoj dužnosti (koje nije starije od 6mjeseci).

• Položen stručni ispit za rad u državnimorganima.

Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnomogla-

su, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima,

stručnomusavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenimnaučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavlje-

ni, koji se dodatno boduju.

Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata.

Prijava sa dokazima u originalu ili ovjerenoj kopiji

dostavlja se, u zatvorenoj koverti, na kojoj se navodi: ime i prezime,

adresa i kontakt telefon, naziv organa za čije potrebe se oglašava radnomjesto i naziv radnogmjesta za koje se podnosi

prijava.