Table of Contents Table of Contents
Previous Page  22 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 48 Next Page
Page Background

22

Pobjeda

Ponedjeljak, 14. januar 2019.

Zavod za zapošljavanje

SLOBODNA RADNAMJESTA

CRNE GORE

Uvjerenje o stručnomispituodnosno licencu

za raduOVU.

Uvjerenje održavljanstvu ili kopijaLK

Uvjerenje od suda da se protiv kandidata/ki-

nje ne vodi krivični postupak.

Napomena:

Konkurse raspisati na 15 dana.

Probni radmjesec dana.

Dopovratka radnice sa neplaćenog odsustva

a najduže do 30.09.2019. Godine.

Kontakt:Muzička školaTivat

Ul. Staničića 19, 85320, Tivat

Tel/Fax: 032/672-411

E

-mail:muzickaskolativat-com.me

8. NASTAVNIK/CAVIOLINE, 2 izvršioca,

na određeno, radno vrijeme puno

Uslovi: VSS VII-1 stepen, položen stručni -

pripravnički ispit, provjera radnih sposobno-

sti provjeru vrši poslodavac

Trajanje oglasa: 15 dana

Napomena: Uz prijavuna konkurs dostaviti:

Diplomu (dokaz o stručnoj spremi)

Uvjerenje o stručnomispituodnosno licencu

za raduOVU.

Uvjerenje održavljanstvu ili kopijaLK

Uvjerenje od suda da se protiv kandidata/ki-

nje ne vodi krivični postupak.

Napomena:

Konkurse raspisati na 15 dana.

Probni radmjesec dana.

Do 30.09.2019. Godine.

Kontakt:Muzička školaTivat

Ul. Staničića 19, 85320, Tivat

Tel/Fax: 032/672-411

E

-mail:muzickaskolativat-com.me

9. NASTAVNIK/CAGITARE, 2 izvršioca, na

određeno, radno vrijeme puno

Uslovi: VSS VII-1 stepen, položen stručni -

pripravnički ispit, provjera radnih sposobno-

sti provjeru vrši poslodavac

Trajanje oglasa: 15 dana

Napomena: Uz prijavuna konkurs dostaviti:

Diplomu (dokaz o stručnoj spremi)

Uvjerenje o stručnomispituodnosno licencu

za raduOVU.

Uvjerenje održavljanstvu ili kopijaLK

Uvjerenje od suda da se protiv kandidata/ki-

nje ne vodi krivični postupak.

Napomena:

Konkurse raspisati na 15 dana.

Probni radmjesec dana.

Do 30.09.2019. Godine.

Kontakt:Muzička školaTivat

Ul. Staničića 19, 85320, Tivat

Tel/Fax: 032/672-411

E

-mail:muzickaskolativat-com.me

10. NASTAVNIK/ICATRUBE, 1 izvršilac, na

određeno, radno vrijeme puno

Uslovi: VSS VII-1 stepen, položen stručni -

pripravnički ispit, provjera radnih sposobno-

sti provjeru vrši poslodavac

Trajanje oglasa: 15 dana

Napomena: Uz prijavuna konkurs dostaviti:

Diplomu (dokaz o stručnoj spremi)

Uvjerenje o stručnomispituodnosno licencu

za raduOVU.

Uvjerenje održavljanstvu ili kopijaLK

Uvjerenje od suda da se protiv kandidata/ki-

nje ne vodi krivični postupak.

Napomena:

Konkurse raspisati na 15 dana.

Probni radmjesec dana.

Do 30.09.2019. Godine.

Kontakt:Muzička školaTivat

Ul. Staničića 19, 85320, Tivat

Tel/Fax: 032/672-411

E

-mail:muzickaskolativat-com.me

11. NASTAVNIK/ICATRUBE, 1 izvršilac, na

određeno, radno vrijeme kraće odpunog

Uslovi: VSS VII-1 stepen, položen stručni -

pripravnički ispit, provjera radnih sposobno-

sti provjeru vrši poslodavac

Trajanje oglasa: 15 dana

Napomena: Uz prijavuna konkurs dostaviti:

Diplomu (dokaz o stručnoj spremi)

Uvjerenje o stručnomispituodnosno licencu

za raduOVU.

Uvjerenje održavljanstvu ili kopijaLK

Uvjerenje od suda da se protiv kandidata/ki-

nje ne vodi krivični postupak.

Napomena:

Konkurse raspisati na 15 dana.

Probni radmjesec dana.

Do 30.09.2019. Godine.

Kontakt:Muzička školaTivat

Ul. Staničića 19, 85320, Tivat

Tel/Fax: 032/672-411

E

-mail:muzickaskolativat-com.me

12. NASTAVNIK/ICASOLOPJEVANJA, 1

izvršilac, na određeno, radno vrijeme kraće

odpunog

Uslovi: VSS VII-1 stepen, položen stručni -

pripravnički ispit, provjera radnih sposobno-

sti provjeru vrši poslodavac

Trajanje oglasa: 15 dana

Napomena: Uz prijavuna konkurs dostaviti:

Diplomu (dokaz o stručnoj spremi)

Uvjerenje o stručnomispituodnosno licencu

za raduOVU.

Uvjerenje održavljanstvu ili kopijaLK

Uvjerenje od suda da se protiv kandidata/ki-

nje ne vodi krivični postupak.

Napomena:

Konkurse raspisati na 15 dana.

Probni radmjesec dana.

Do 30.09.2019. Godine.

Kontakt:Muzička školaTivat

Ul. Staničića 19, 85320, Tivat

Tel/Fax: 032/672-411

E

-mail:muzickaskolativat-com.me

13. NASTAVNIK/ICAHARMONIKE, 1 izvr-

šilac, na određeno, radno vrijeme kraće od

punog

Uslovi: VSS VII-1 stepen, položen stručni -

pripravnički ispit, provjera radnih sposobno-

sti provjeru vrši poslodavac

Trajanje oglasa: 15 dana

Napomena: Uz prijavuna konkurs dostaviti:

Diplomu (dokaz o stručnoj spremi)

Uvjerenje o stručnomispituodnosno licencu

za raduOVU.

Uvjerenje održavljanstvu ili kopijaLK

Uvjerenje od suda da se protiv kandidata/ki-

nje ne vodi krivični postupak.

Napomena:

Konkurse raspisati na 15 dana.

Probni radmjesec dana.

Do 30.09.2019. Godine.

Kontakt:Muzička školaTivat

Ul. Staničića 19, 85320, Tivat

Tel/Fax: 032/672-411

E

-mail:muzickaskolativat-com.me

14. NASTAVNIK/CAOBOE, 1 izvršilac, na

određeno, radno vrijeme kraće odpunog

Uslovi: VSS VII-1 stepen, položen stručni -

pripravnički ispit, provjera radnih sposobno-

sti provjeru vrši poslodavac

Trajanje oglasa: 15 dana

Napomena: Uz prijavuna konkurs dostaviti:

Diplomu (dokaz o stručnoj spremi)

Uvjerenje o stručnomispituodnosno licencu

za raduOVU.

Uvjerenje održavljanstvu ili kopijaLK

Uvjerenje od suda da se protiv kandidata/ki-

nje ne vodi krivični postupak.

Napomena:

Konkurse raspisati na 15 dana.

Probni radmjesec dana.

Do 30.09.2019. Godine.

Kontakt:Muzička školaTivat

Ul. Staničića 19, 85320, Tivat

Tel/Fax: 032/672-411

E

-mail:muzickaskolativat-com.me

15. NASTAVNIK/CAKLAVIRA, 1 izvršilac,

na određeno, radno vrijeme puno

Uslovi: VSS VII-1 stepen, položen stručni -

pripravnički ispit, provjera radnih sposobno-

sti provjeru vrši poslodavac

Trajanje oglasa: 15 dana

Napomena: Uz prijavuna konkurs dostaviti:

Diplomu (dokaz o stručnoj spremi)

Uvjerenje o stručnomispituodnosno licencu

za raduOVU.

Uvjerenje održavljanstvu ili kopijaLK

Uvjerenje od suda da se protiv kandidata/ki-

nje ne vodi krivični postupak.

Napomena:

Konkurse raspisati na 15 dana.

Probni radmjesec dana.

Dopovratka radnice sa porodiljnog bolova-

nja a najduže do 30.09.2019. Godine.

Kontakt:Muzička školaTivat

Ul. Staničića 19, 85320, Tivat

Tel/Fax: 032/672-411

E

-mail:muzickaskolativat-com.me

16. NASTAVNIK/CAKLAVIRA, 1 izvršilac,

na određeno, radno vrijeme puno

Uslovi: VSS VII-1 stepen, položen stručni -

pripravnički ispit, provjera radnih sposobno-

sti provjeru vrši poslodavac

Trajanje oglasa: 15 dana

Napomena: Uz prijavuna konkurs dostaviti:

Diplomu (dokaz o stručnoj spremi)

Uvjerenje o stručnomispituodnosno licencu

za raduOVU.

Uvjerenje održavljanstvu ili kopijaLK

Uvjerenje od suda da se protiv kandidata/ki-

nje ne vodi krivični postupak.

Napomena:

Konkurse raspisati na 15 dana.

Probni radmjesec dana.

Do 30.09.2019. Godine.

Kontakt:Muzička školaTivat

Ul. Staničića 19, 85320, Tivat

Tel/Fax: 032/672-411

E

-mail:muzickaskolativat-com.me

17. SARADNIK/CAUNASTAVI-KOREPE-

TITOR, 1 izvršilac, na određeno, radno vrije-

me puno

Uslovi: VSS VII-1 stepen, položen stručni -

pripravnički ispit, provjera radnih sposobno-

sti provjeru vrši poslodavac

Trajanje oglasa: 15 dana

Napomena: Uz prijavuna konkurs dostaviti:

Diplomu (dokaz o stručnoj spremi)

Uvjerenje o stručnomispituodnosno licencu

za raduOVU.

Uvjerenje održavljanstvu ili kopijaLK

Uvjerenje od suda da se protiv kandidata/ki-

nje ne vodi krivični postupak.

Napomena:

Konkurse raspisati na 15 dana.

Probni radmjesec dana.

Do 30.09.2019. Godine.

Radno iskustvo 24mjeseca.

Kontakt:Muzička školaTivat

Ul. Staničića 19, 85320, Tivat

Tel/Fax: 032/672-411

E

-mail:muzickaskolativat-com.me

18. SARADNIK/CAUNASTAVI-KOREPE-

TITOR, 1 izvršilac, na određeno, radno vrije-

me kraće odpunog

Uslovi: VSS VII-1 stepen, položen stručni -

pripravnički ispit, provjera radnih sposobno-

sti provjeru vrši poslodavac

Trajanje oglasa: 15 dana

Napomena: Uz prijavuna konkurs dostaviti:

Diplomu (dokaz o stručnoj spremi)

Uvjerenje o stručnomispituodnosno licencu

za raduOVU.

Uvjerenje održavljanstvu ili kopijaLK

Uvjerenje od suda da se protiv kandidata/ki-

nje ne vodi krivični postupak.

Napomena:

Konkurse raspisati na 15 dana.

Probni radmjesec dana.

Do 30.09.2019. Godine.

Radno iskustvo 24mjeseca.

Kontakt:Muzička školaTivat

Ul. Staničića 19, 85320, Tivat

Tel/Fax: 032/672-411

E

-mail:muzickaskolativat-com.me

BERANE

051/233-332

JUOŠ ,,VUKKARADŽIĆ“BERANE

Adresa:Đačkaulicabb

Tel.: 051/230-560

Raspisuje konkurs za:

1. DIREKTOR/ICA, 1 izvršilac, na određe-

no od48mjeseci, radno vrijeme puno

Uslovi: VSS VII-1 stepen, sa radnimisku-

stvomod60mjeseci, Položen stručni ispit

Trajanje oglasa: 15 dana

Napomena: Kandidat za direktor/icumo-

ra da:

1.ima najmanjeVII-1 nivonacionalnog

okvira kvalifikacije i ispunjava uslove za

nastavnika razredne nastave odnosno

nastavnika obaveznog nastavnog predme-

ta ili stručnog saradnika pedagog,psiholog

ili defektolog) u skladu saZakonomo

osnovnomobrazovanju 2.ima licencu za

raduobrazovno-vaspitnimustanovama

3.ima pet godina radnog iskustva unastavi

4.je

državljaninCrneGore

5.ima opštu zdrastvenu sposobnost

Kandidat je dužanda uz prijavuna kon-

kurs priloži i Programrazvoja javne usta-

nove.

Programrazvoja javne ustanove podnosi

kandidat za direktora/icuna osnovu izvje-

štaja o evaluaciji i samoevaluaciji

obrazovno-vaspitnog rada javne ustanove.

Dokaz o ispunjenosti uslova kandidatmo-

že dostaviti u formi originala ili ovjerene

fotokopije s timda se kaodokaz o

državljanstvumože dostaviti ovjerena fo-

tokopija biometrijske lične karte ili uvjere-

nje održavljanstvu a kaodokaz za opštu

zdrastvenu sposobnost uvjerenjenadležne

zdrastvene ustanove.

Izbor se vrši na periodod četiri godine.

Prijave sa dokumentacijomse dostavljaju

u rokuod 15 dana oddana objavljivanja

konkursa na adresu:

JUOŠ ,,VUKKARADŽIĆ,,

Đačka ulica bbBERANE

JUSREDNJAMEDICINSKAŠKOLA

,,DRBRANKOZOGOVIĆ“

Adresa:ul.SvetogSavebr.

25BERANE

Tel.: 051/230-124

Raspisuje konkurs za:

1. NASTAVNIK/CAPRAKTIČNOGOBRA-

ZOVANJA, 1 izvršilac, na određeno, radno

vrijeme puno

Uslovi: Bachelor primjenjenih studija visoke

medicinske školeVII-1 stepen, Stepen speci-

jaliste - Zdravstvena njegaVII-1 stepen,

položen stručni - pripravnički ispit, provjera

radnih sposobnosti provjeru vrši poslodavac

Trajanje oglasa: 15 dana

Napomena: Probni rad 1mjesec

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme

dopovratka zaposlene sa bolovanja a najdu-

že do 30.06.2019.godine sa punom

normomod22 časa sedmično za nastavni

predmet Zdrastvena njega.

Potrebna licenca za raduobrazovno-vaspit-

nimustanovama i crnogorskodržavljanstvo

ROŽAJE

051/271-343

JUOŠ25MAJ

Adresa:SARAJEVSKAB.B

.

Tel.: 087/271-579

Raspisuje konkurs za:

1. BIBLIOTEKAR/KA, 1 izvršilac, na odre-

đeno, radno vrijeme puno

Uslovi: ProfesorVII-1 stepen, sa radnim

iskustvom, Položen stručni ispit

Trajanje oglasa: 15 dana

Napomena: Radni odnos na određeno vri-

jeme dopovratka radnka/ice sa bolovanja

a najduže do 30.06.2019. godine.

Uslovi: Fakultet za obrazovanje nastavni-

ka, VII nivonacionalnog okvira kvalifika-

cija, podnivo jedanodnosnopodnivodva

(240 ili 300kreditaCSPK-a), položen

stručni ispit za raduobrazovno - vaspit-

nimustanovama, odnosnodozvola za rad

(licenca), položen ispit ubibliotekarskoj

struci, crnogorskodržavljanstvo, ljekarsko

uvjerenje.

Probni rad2mjeseca.

BIJELOPOLJE

050/432-422

JUGIMNAZIJA,,MILOJE

DOBRAŠINOVIĆ“

Adresa:ul.VOLOĐINABB.

Tel.: 050/486-633

Ispravka konkursa od 11/01/2019 godine za

radnomjesto Direktor/ica škole se odnosi na

uslove: umjesto “ ima

najmanjeVII-1 nivonacionalnog okvira kva-

lifikacija podnivo jedanodnosnopodnivo

dva (240 ili 300kreditaCSPK-a) , tj. da ispu-

njava uslove za nastavnika ili stručnog sarad-

nika (pedagog, psiholog ili defektolog) u

skladu sa opštimzakonomo

obrazovanju i vaspitanju”, treba da stoji “ ima

najmanjeVII-1 nivonacionalnog okvira kva-

lifikacija podnivo jedanodnosno

podnivodva (240 ili 300kreditaCSPK-a) , tj.

da ispunjava uslove za nastavnika ili struč-

nog saradnika (pedagog, psiholog ili

defektolog) u skladu sa zakonomo gimnaziji

“. Ostali uslovi konkursa ostaju isti.

JUOŠ ,,VLADISLAVSL.RIBNIKAR“

Adresa:RASOVO

Tel.: 050/ 482 302

Raspisuje konkurs za:

1. PROFESOR/ICAMATEMATIKE, 2 izvr-

šioca, na neodređeno vrijeme , radno vrijeme

puno

Uslovi: ProfesormatematikeVII-1 stepen,

položen stručni - pripravnički ispit, provjera

radnih sposobnosti nije predviđena

Trajanje oglasa: 15 dana

Napomena: Uslovi:

- Profesor/icamatematike, VII nivonacio-

nalnog okvira kvalifikacija podnivo jedanod-

nosnopodnivodva (240odnosno 300

kreditaCSPK-a), u skladu sa posebnimpro-

pisom.

-položen stručni ispit za raduobrazovno-

vaspitnimustanovama, odnosnodozvola za

rad (licenca)

-crnogorskodržavljanstvo

Predviđen je probni radu trajanjuod6mje-

seci.

2. RAČUNOVOĐA/TKINJA, 1 izvršilac, na

određeno, radno vrijeme puno

Uslovi: SŠS-IVIVstepen, bez obzira na rad-

no iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije

predviđena. Trajanje oglasa: 15 dana

Napomena: Radni odnos se zasniva na odre-

đeno vrijeme dopovratka radnika sa bolova-

nja, a ne duže od 31/08/2019 godine.

Uslovi:

- najmanje IV-1 nacionalnog okvira kvalifika-

cija (240kreditaCSPK-a) ekonomskog

smjera,

-stečeno zvanje računovođa,

-da nije kažnjavano za krivična djela koja ga

čine nedostojnim za objavljanje poslova u

oblasti finansija i računovodstva,

-crnogorskodržavljanstvo.

NIKŠIĆ

040/214-162

JUOŠJOVANGNJATOVIĆ

Adresa:VRAĆENOVIĆI

Tel.: 069/275-999

Raspisuje konkurs za:

Izbor

1. DIREKTOR/ICE ŠKOLE

-NajmanjeVII 1 nivonacionalnog okvira

kvalifikacija i ispunjava uslove za nastavnika

razredne nastave, odnosnonastavnika oba-

veznog nastavnog predmeta ili stručnog sa-

radnika (pedagog, psiholog ili defektolog) u

skladu saZakonomoosnovnomobrazovanju

i vaspitanju;

- Licencu za raduobrazovno-vaspitnim

ustanovama;

- Pet godina radnog iskustva unastavi;

Položen stručni ispit za raduobrazovno-

vaspitnimustanovama;

- Crnogorskodržavljanstvo ;

-Opštu zdrastvenu sposobnost;

-Kandidat je dužanda uz prijavuna konkurs

priloži ProgramrazvojaUstanove;

- Izbor se vrši na četiri godine (48mjeseci);

- Prijavu sa dokumentacijomdostaviti na adre-

suJUOŠ ,,JovanGnjatović”Vraćenovići bb

Konkurs je otvoren 15 dana oddana objavlji-

vanja udnevnoj štampi.

Kontakt podaci poslodavca

Telefon: 067857733

PLJEVLJA

052/356-743

NVUZRAČAKNADE

Adresa:VOJAĐENISIJEVIĆABB

Tel.: 322-991//067/607-048

Oglašava potrebu za:

1. KORDINATOR/KAPROJEKTA, 1 izvrši-

lac, na određeno od9mjeseci, radno vrijeme

puno

Uslovi: Stepen specijaliste –Primijenjeno ra-

čunarstvoVII-1 stepen, sa radnimiskustvom

od48mjeseci, provjera radnih

sposobnosti provjeru vrši poslodavac

Trajanje oglasa: 3 dana

Napomena: Projekat finansiraMLJMP- po-

željno iskustvou radu saOSI i kordinaciji

projekta.

2. PSIHOLOG/ŠKINJA - STRUČN/A RAD-

NIK/CA, 1 izvršilac, na određeno od 7mjese-

ci, radno vrijeme kraće odpunog

Uslovi: PsihologVII-1 stepen, sa radnim

iskustvomod 12mjeseci, provjera radnih

sposobnosti provjeru vrši poslodavac

Trajanje oglasa: 3 dana

Napomena: Projekat se finansira odMLJMP.

Iskustvou radu sa djecomsa smetnjama u

razvoju.

3. NJEGOVATELJ/ICA, 1 izvršilac, na odre-

đeno od6mjeseci, radno vrijeme puno

Uslovi: SSS-III III stepen, SŠS-IVIVstepen,

sa radnimiskustvomod 12mjeseci, provjera

radnih sposobnosti provjeru vrši

poslodavac

Trajanje oglasa: 3 dana

Napomena: Projekat se finansira odMLJMP.

Iskustvou radu sa djecomsa smetnjama u

razvoju.

4. STRUČNI/ASARADNIK/CA-FIZOTE-

RAPEUT/KINJA, 1 izvršilac, na određeno

od 7mjeseci, radno vrijeme kraće odpunog

Uslovi: Bachelor primjenjene fizioterapije

VII-1 stepen, sa radnimiskustvomod24mje-

seci, provjera radnih sposobnosti

provjeru vrši poslodavac

Trajanje oglasa: 3 dana

Napomena: Projekat finansiraMLJMP.

Iskustvou radu sa djecomsa smetnjama u

razvoju.

5. RADNI/ATERAPEUT/KINJA-NJEGO-

VATELJ/ICA, 1 izvršilac, na određeno od 5

mjeseci, radno vrijeme puno

Uslovi:Medicinska sestra IVstepen, sa rad-

nimiskustvomod 12mjeseci, provjera rad-

nih sposobnosti provjeru vrši poslodavac

Trajanje oglasa: 3 dana

Napomena: Projekat se finasira odMLJMP.

Iskustvo u radu sa djecomsa smetnjama u

razvoju.

6. STRUČNI/A RADNIK/CA-

SOCIJALNI/ARADNIK/CA, 1 izvršilac, na

određeno od 5mjeseci, radno vrijeme puno

Uslovi: Diplomirani socijalni radnik (VII/1

SSS) VII-1 stepen, sa radnimiskustvom, pro-

vjera radnih sposobnosti provjeru vrši

poslodavac

Trajanje oglasa: 3 dana

Napomena: Priložiti licencu za radu socijal-

noj i dječijoj zaštiti.

Projekat finansiraMLJMP.Iskustvou radu

sa djecomsa smetnjama u razvoju.

JUOSNOVNAŠKOLABOŠKOBUHA

Adresa:NARODNEREVOLUCIJE40

Tel.: 052/300-172

Raspisuje konkurs za:

1. PROFESOR/ICAFIZIKE, 1 izvršilac, na

određeno, radno vrijeme kraće odpunog

Uslovi: Profesor fizikeVII-1 stepen, sa rad-

nimiskustvom, Položen stručni ispit, pro-

vjera radnih sposobnosti nije predviđena

Trajanje oglasa: 15 dana

Napomena: Radni odnos se zasniva na odre-

đeno radno vrijeme do 30.06.2019. godine

na 15 časova nedeljne norme.

Kanidati treba da posedujudržavljanstvo

CrneGore.

-Probni rad 3mjeseca.

-Priložiti licencu za raduobrazovno vaspit-

noj ustanovi.

- Ljekarskouvjerenje

-Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak

Svi kandidati osimposebnih,moraju ispu-

njavati i opšte uslove koji su istaknuti u

okvirenomdijeluudnevnoj štampi podna-

zivom

opšti uslovi .

Priložiti dokaze o ispunjenosti opštih i po-

sebnihuslova.

2. PROFESOR/ICAMUZIČKEKULTURE,

1 izvršilac, na određeno, radno vrijeme kra-

će odpunog

Uslovi: Profesormuzičke grupe predmeta

VII-1 stepen, sa radnimiskustvom, Položen

stručni ispit, provjera radnih sposobnosti

nije predviđena

Trajanje oglasa: 15 dana

Napomena: Radni odnos se zasniva na odre-

đeno radno vrijeme do 30.06.2019. na 12 ča-

sova nedeljne norme.

Kanidati treba da posedujudržavljanstvo

CrneGore.

-Probni rad 3mjeseca.

-Priložiti licencu za raduobrazovno vaspit-

noj ustanovi.

-Ljekarskouvjerenje

-Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak

Svi kandidati osimposebnih,moraju ispu-

njavati i opšte uslove koji su istaknuti u

okvirenomdijeluudnevnoj štampi podna-

zivomopšti uslovi .

Priložiti dokaze o ispunjenosti opštih i po-

sebnihuslova.