Table of Contents Table of Contents
Previous Page  23 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 48 Next Page
Page Background

23

Pobjeda

Ponedjeljak, 14. januar 2019.

Oglasi i obavještenja

I.br.

94/2016

JAVNI IZVRŠITELJ U ROZAJAMA,i to Armin Camić

, u predmetu izvršenja po predlogu izvršnog povjerioca Prva banka Crne Gore AD

Podgorica, protiv izvršnog dužnika Kalač Alen iz Rozaja, radi naplate novcanog potrazivanja izvrsnog povjerioca prodajom nepokretnosti

izvrsnog duznika, na osnovu čl.169-177 Zakona o izvrsenju i obezbedjenju, dana 11.01.2019.godine donio je

ZAKLJUCAKOPRODAJI

Odredjuje se šesta prodaja usmenin javnimnadmetanjemnepokretnosti izvrsnog duznika KalačAlena iz Rozaja upisane u list nepokretno-

sti

1314 KOMahala PJ Podgorica:

Kat.parcela br.3474/1, po kulturi njiva 2.klase u svojini izvrsnog duznika 1/1.

Šesto javno nadmetanje za prodaju nepokretnosti odrzace se dana 04.02.2019.godine u 12,00 casova, u kancelariji Javnog izvrsitelja u

Rožajama,ul.M.Tita bb.

Vrijednost opisanih nepokretnosti utvrdjena je Zakljuckomovog izvrsitelja I.br.94/2016 od 12.02.2018.godine u smislu čl.Odredbe 168 ZIO i

iznosi 49.500,00 eura.

Našestom javnomnadmetanjuzaprodaju,nepokretnostsemozeprodati ispod50%odutvrdjenevrijednosti,aline ispodvisinepotrazivanja

izvrsnog povjerioca.

Ako se nepokretnost nije mogla prodati na šestom javnom nadmetanju, Javni izvrsitelj ce zakazati novo javno nadmetanje pod uslovima iz

čl.173.st.3.ZIO.

Ponudioci su duzni da prije pocetka nadmetanja poloze jemstvo na racun Javnog izvrsitelja broj 510-81594-86 koji se vodi kod Crnogorske

komercijalne banke u iznosu od 6.218,63 eura, sto predstavlja 10% utvrdjene vrijednosti nepokretnosti. Ponudiocima cija ponuda ne bude

prihvacena vratice se novac polozen na ime jemstva odmah po zakljucenju nadmetanja.

Zainteresovanimkupcima Javni izvrsiteljceomogucitirazgledanjenepokretnostisvakogradnogdanaod14–16casovaNajboljiponudilac-

kupac je duzan da cijenu za koju je kupio nepokretnost uplati na poseban racun Javnog izvrsitelja broj

510-81593-89 koji se vodi kod CKBADPodgorica-filijala Rozaje u roku od

15 dana od dana prodaje.Ako kupac u tom roku ne polozi cijenu prodaja ce se oglasiti nevazecom i odrediti nova prodaja. U tom slucaju iz

polozenog jemstva od strane kupca izmirice se troskovi nove prodaje i naknaditi razlika izmedju cijene postignute na ranijoj i novoj prodaji.

Ako je kupac izvrsni povjerilac cije potrazivanje ne dostize iznos postignute cijene na javnom nadmetanju i ako bi se obzirom na njegov red

prvenstva, mogao namiriti iz prodajne cijene, duzan je da na ime cijene polozi samo razliku izmedju potrazivanja i postignute cijene.

Zakljucak o prodaji ce se objaviti u dnevnim novinama Pobjeda dana 14.01.2019.godine,dok stranke o svom trosku o sadrzini istog mogu

obavijestiti lica koja se bave posredovanjemo prodaji nepokretnosti.

JAVNI IZVRSITELJ UROŽAJAMA,dana 11.01.2019.godine

JAVNI IZVRSITELJ

Armin Camic

Protiv navedenog zakljucka nije dozvoljen prigovor čl.8.ZIO.

Na osnovu Zakona o državnoj imovini („Sl.list CG br.21/09“), člana 30 i 31

Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Sl.list CG

br.44/10“) i OdlukeVladebr. 08-2833od10.12.2015.godine, ZUDomzdrav-

lja „Dimitrije-Dika Marenić“u Danilovgradu oglašava

JAVNI POZIV

ZAPRIKUPLJANJE PONUDAODAVANJUU ZAKUP

PROSTORAZASTOMATOLOŠKEORDINACIJE

- Predmet zakupa –

1.Stomatološkaordinacija–površine11,89m2, kojasenalazi uzgradi Zdrav-

stvene stanice u Spužu- list nepokretnosti br. 126, i stomatološka oprema u

toj ordinaciji;

2.Zubotehnička laboratorija – površine 11,89 m2, koja se nalazi u zgradi

Zdravstvene stanice u Spužu – list nepokretnosti broj 126, i oprema u toj la-

boratoriji.

Prostor se izdaje za period od 12 mjeseci sa mogućnošću produženja Ugo-

vora , prostor i oprema se izdaju u viđenom stanju.

- Najniža cijena -

NajnižacijenazakupazaStomatološkeordinacijepod red.br.1 - 150,00eura,

pod rednim br. 2 je – 80,00 eura.

U ovu cijenu uračunati su troškovi vode i struje kao i korišćenje zajedničkih

prostorija (čekaonica, hol,kartoteka, nus prostorije)

- Mjesto, vrijeme i uslovi izdavanja u zakup-

IzdavanjeuzakupvršićeseprikupljanjemponudanaadresuZUDomzdrav-

lja „Dimitrije-DikaMarenić“- Danilovgrad, ul. I Bokeljske brigade bb u roku od

15 dana od dana objavljivanja u dnevnimnovinama, sa naznakom za „Javni

poziv“.

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti na osnovu najviše ponuđene mje-

sečne cijene zakupa izražene u eurima.

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama.

Nepotpune i neblagovremene ponude se neće razmatrati.

Javno otvaranje ponuda je zakazano za ponedeljak ,28.01.2019. godine u

10 časova u kacelariji br.35.

Pravo učešća imaju pravna i fizička lica registrovana za obavljanje pomenu-

te djelatnosti o čemu su dužni priložiti dokaz.

Kontakt telefon: 020 811 575.

Mali oglasi

NEKRETNiNE

PRODAJEM dobru spratnu

kuću, tri stana, 250m2 sve

zasebno 1/1. Plac 600 kvadra-

ta, 150.000 e. Masline – Podgo-

rica. Tel. 067/706 - 190

4

BAR – centar, blizumora, jed-

nosoban stan 43 m2,

I sprat - 53.000 e.

Tel. 069-332-332

5

IZDAJEM dvosoban namje-

šten stan 90m2 sa novim stva-

rima, Ul. kralja Nikole 53, kod

Ekonomske škole, 500 e.

068 - 013 - 766

10

UslUgE

Otčepljenje kanalizacije elek-

tričnom sajlomWC šolja, sudo-

pera, kada, umivaonika i šahti,

dolazimodmah. Povoljno

Vukčević.

Tel. 069/991 - 999,

067/000 - 008, 068/654 - 474

7

RaZNo

Umjetničke slike kupujem,

može i razmjena, a imam i za

prodaju. Kolekcionar.

Tel. 069/051-526

8