Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Ponedjeljak, 14. januar 2019.

Politika

ćadirektnoodgovornimzanasi-

ljeuPodgorici.

Sudskogepiloganijebilo,aakte-

ri ovog rušilačkog pohoda na

državne institucije nastavili su

da obavljaju svoje političko dje-

lovanjeza istognalogodavca i sa

istim ciljem – po svaku cijenu

zaustaviti put Crne Gore ka ne-

zavisnosti iEvropi.

Na Cetinju, u Vladinomdomu,

15. januara, 1998. uprisustvudi-

plomatskog kora, poslanika u

republičkomparlamentu, broj-

nih novinara, Milo Đukanović

položio je zakletvu kao novi

predsjednikCrneGore.

- Bez ravnopravne države Crne

Gore još manje može biti Save-

zne Republike Jugoslavije, a

mnogi ne razumiju ili ne želeda

shvate da je pitanje crnogorske

državnosti i ravnopravnosti Cr-

ne Gore u jugoslovenskoj fede-

raciji uveliko prevazišlo moći

odlučivanja bilo kojeg pojedin-

cauCrnojGori ili izvannje - ka-

zao je, između ostalog, na inau-

guracijiĐukanović.

Crna Gora je izabrala svoj put i

nezaustavljivokrenulakaobno-

vi nezavisnosti, kojasedesila21.

maja2006. godine.

ZoranDARMANOVIĆ

i dr Božidara Bojovića

Na mitingu dominirale su uglavnom jugoslovenske i crnogor-

ske trobojke, slike Momira Bulatovića i Slobodana Miloševića,

obilježja Narodne stranke kao i transparenti sa natpisima

„Jugoslavija je naša sudbina“, „Lješkopolje za dostojanstvenu

Crnu Goru u Jugoslaviji“, „Am ilohije – Turčine“, „Policijo, vi

ste narodni sinovi“, „Rušimo vlast, branimo čast“, „Fundina u

Kučima za istinu i Momira“, „Narod strada, dolje vlada“, „Dolje

teror američke vlade, njihovih emisara i trabanata koji unose

zlu krv u naš narod“.

Skandirano je „Jugoslavija, Jugoslavija“, „Momo, Momo“,

„Milo lopove“, „Lopovi, lopovi“, „Ovo nije Turska“, „Milo Tur-

čine“, „Slobo Srbine“, „Ustaše, ustaše“, „Gdje ste sada, balije“,

„Ovo je Srbija“, „Žiža Srbine“.

Orilose„SloboSrbine“,

„AmfilohijeTurčine“...

PODGORICA

-Predvođe-

napredsjednikomMilom

Đukanovićem, CrnaGora

jedefinitivnozauzela svoje

mjestouzapadnimevroa-

tlantskiminstitucijama i

počeladauživaubenefiti-

ma togprocesa. Sadruge

strane, predsjednikSrbije

AleksandarVučićnastavlja

da se ,,klati“, računajući na

toda ćenaneki načinmoći

da ,,zaokruži krug“ tako

štoće senakrajupridružiti

EUzadržavajući poseban

odnos saMoskvom. Ovo

uvjerenjeće se sigurnopo-

kazati iluzornim, ali sebo-

jimda će, dokBeogradne

shvati uzaludnost svogba-

lansiranja, njegovomane-

vrisanjedoprinijeti nape-

tosti uregionu - kažeu

intervjuuPobjedi viši sa-

radnikuInstitutuza spolj-

nupolitikuDžonHopkins

univerzitetauVašingtonu.

Nekadašnji Bajdenov savjet-

nik ističe da je Zapadni Bal-

kan još na agendi Vašingtona.

POBJEDA:

Da limisliteda

će seproces proširenja

Evropskeunijenastaviti?

Možemo li očekivati, nakon

izbora zaEvropski parla-

ment umaju, aktivniju i

konstruktivnijuulogu

Evropskeunijeuregionu?

HALCEL:

Ne, ja nemislimda

je proces proširenja završen,

alimislimda ćeukratkomro-

ku primarna misija Unije biti

minimiziranjenegativnihpo-

sljedica očekivanog Bregzita;

hvatanje u koštac sa migraci-

jom;smislenodisciplinovanje

članova koji skrenu sa puta

,,evropskih vrijednosti“ vla-

davine prava, demokratije i

ljudskih prava (npr. Mađar-

ska, Poljska) ili od fiskalnih

normi (npr. Italija); i ulaganje

napora da glomazni EU apa-

rat bude više transparentan i

relevantan za njene građane.

Bez omalovažavanja opozici-

je u nekim krugovima u da-

ljemproširenjuEU,mislimda

jevećapreprekanepostojanje

,,šampiona“. Ne osjećam

mnogo entuzijazma više za

,,Evropu cijelu i slobodnu“,

koja je bar nezvanično, bila

zajednička politika NATO-a i

EU i SAD.

Određivanje prioriteta unu-

trašnjih poslova EU, među-

tim, nebi trebaloda je spriječi

da ima konstruktivnu ulogu

na Zapadnom Balkanu, po-

sebno u Bosni i Hercegovini,

pomogućnosti u koordinaciji

sa SAD-om.

POBJEDA:

Veoma je jak

uticaj Rusijeuregionu, a

posebnouSrbiji,Makedo-

niji i uentitetuRepublka

SrpskauBiH. CrnaGora se,

kaočlanicaNATO-a, trudi

daučini svekakobi zausta-

vilabilokakvudestabiliza-

ciju izMoskve.Možemo li

očekivati nešto sličnoubu-

dućnosti poput pokušaja te-

rorizmauoktobru2016. u

Crnoj Gori?

HALCEL:

Napor Moskve da

destabilizuje zemlje koje leže

između Rusije i EU je kiseo-

nikspoljnepolitikeVladimira

Putina. Spoljni avanturizam

utemeljen u Putinovom za-

starjelomdoživljajumeđuna-

rodnih odnosa - dok jednom

ne mrkne, drugom neće sva-

nuti – i služi kao taktika da

odvrati ruske građane da mi-

sle o neuspjehu njegovog

kleptokratičnog ekonomskog

modela.

Rekavšito,smatramdajenovi

puču režijiKremljauzemlja-

ma Zapadnog Balkana poput

onog u Crnoj Gori 2016. ma-

nje vjerovatan. Ja sam više

zabrinut mogućnošću proši-

rene ruskevojneagresijepro-

tivUkrajine ili čaknekog spo-

lja usmjerenog ,,mekog

državnog udara“, uBjelorusi-

ji.

Podgorica se svakako mora

oduprijeti ruskom uplitanju

kroz oprezne kontraobave-

štajne mjere, ali još važnije je

da Crna Gora nastavi da jača

svoju demokratiju, koja je te-

melj kandidaturi zemlje za

EU.

POBJEDA:

Odnosi između

Srbije i CrneGore sukom-

plikovani, teške riječi, po-

sebno sa srpske strane se

upućujugotovo svaki dan.

Kakoviditeodnose između

dvije zemlje i vidite li i u

ovimproblemima ruski uti-

caj?

HALCEL:

Riječiimajuznače-

nje- iuticaj -pami jemahanje

verbalnimblatomizmeđuBe-

ograda i Podgorice za veliko

žaljenje. Nijedna strana nije

potpuno nevina, niti ijedna

dobija bilo šta od ovog pona-

šanja.DasuSrbijaiCrnaGora

članice EU, a da ne pominje-

mo NATO, taj animozitet bi

brzonestao.

Predvođena predsjednikom

Milom Đukanovićem, Crna

Gora je definitivno zauzela

svoje mjesto u zapadnim eu-

roatlantskim institucijama i

počela da uživa u benefitima

tog procesa. Predsjednik Sr-

bijeAleksandarVučićnastav-

lja da se ,,klati“, računajući na

toda će na neki načinmoći da

,,zaokruži krug“ tako što će se

na kraju pridružiti EU

zadržavajući poseban odnos

sa Moskvom. Ovo uvjerenje

će se sigurno pokazati iluzor-

nim, ali se bojim da će, dok

Beogradne shvati uzaludnost

svog balansiranja, njegovo

manevisanje doprinijeti na-

petosti u regionu.

POBJEDA:

Da li Vašington

vidi regionZapadnogBal-

kanakaoproblematičan? I

dalje imamodostaneriješe-

nihpitanja i američkapo-

drška je i daljeneophodna.

Ponekad izgledakaodaviše

nijesmona agendi Vašin-

gtona?

HALCEL:

Amaterska, impul-

sivnaiautoritarnaspoljnapo-

litika Donalda Trampa, koja

se često odvija u potpunoj su-

protnosti sa preporukama

njegovih savjetnika, ne izazi-

va velikopovjerenje.

Međutim, u međunarodnim

odnosima obično ima više

stvari nego što se vidi, a to je

slučaj naZapadnomBalkanu,

koji je i dalje na dnevnom re-

du Vašingtona. Pozdravljam

nedavno objavljeni američki

pokušaj posredovanja u spo-

ru oko tarifa između Beogra-

da i Prištine (možda je riječ

,,tarifa“inspirisalaTrampada

se uključi). Iako se takođe na-

dam da će se SAD pridružiti

Njemačkoj i drugim evrop-

skim saveznicima u suprot-

stavljanju potencijalno ek-

splozivnoj razmjeni teritorija

između Kosova i Srbije (sada

manjevjerovatnonegoprošle

jeseni).

Ako američko posredovanje

između Vučića i kosovskog

predsjednika Hašima Tačija

omogući rješavanje tarifnog

pitanja, čime će se Rusiji odu-

zeti poluga za Srbiju, onda će

Trampova administracija

imati zasluge, a nestabilna re-

putacijaSADćenaZapadnom

Balkanu dobiti potreban pod-

sticaj. Nadam se da je posre-

dovanjenaKosovupokazatelj

koherentnije američke politi-

ke u regionu, uključujući i ob-

novljeno učešće uBosni iMa-

kedoniji.

MarijaJOVIĆEVIĆ

INTERVJU:

Majkl Halcel, viši saradnik u Institutu za spoljnu

politiku DžonHopkins univerziteta u Vašingtonu

Crna Gora se svakakomora oduprijeti ruskomuplitanju

kroz oprezne kontraobavještajnemjere, ali još važnije

je da nastavi da jača svoju demokratiju, koja je temelj

kandidaturi zemlje za EU - kaže Halcel

Verbalni ,,rat“

Beograda i

Podgorice je

zažaljenje

Majkl Halcel

ABUDABI

- PredsjednikCr-

neGoreMiloĐukanovićdo-

putovao je sinoćuAbuDabi,

gdje ga jena aerodromudo-

čekaoministar zavještačku

inteligencijuUAEOmarAl

Olama, saopšteno je izkabi-

netapredsjednika.

- U srdačnom i prijateljskom

razgovoru obostrano je ista-

knut značaj saradnje u ovoj

važnoj oblasti, ne samo za bu-

dućnost inače odličnih bilate-

ralnih odnosa, već za buduć-

nost naših zemalja - navode u

saopštenju.

Al Olama je, kako dodaju, izra-

zio spremnost za transfer ne

samoznanja,većinovihtehno-

loškihdostignućauCrnojGori.

- Kao primjer naveo je njihov

projekat umedicini. Zahvalju-

jući vještačkoj inteligenciji i

algoritmu koji su napravili,

moguće je dijagnosticirati bo-

lest tuberkuloze brže i bolje od

bilo kog ljekara - rekao je on i

izraziospremnostdagaustupe

Crnoj Gori, kazali su iz Đuka-

novićevog kabineta.

Đukanović je zahvalio Al Ola-

mi i predložio da se što prije

uspostavi saradnja linijomvla-

da na ovom planu, što će, kako

jerekaoministar,imatipozitiv-

ne efekte za obje zemlje.

Da podsjetimo, Đukanović će

danas učestvovati na velikom

međunarodnomskupunakom

će biti dodijeljena prestižna

Zajedova nagrada za održivost

u2019.

Za danas je predviđen i susret

Đukanovića s krunskim prin-

com Mohamedom Bin Zaje-

dom Al Nahjanom, pod čijim

pokroviteljstvom se održava

ova ceremonija.

R.P.

Predsjednik Crne Gore doputovao uAbu Dabi

Đukanovićuuručuju

Zajedovunagradu

MiloĐukanović i OmarAl Olama

Podgoricadannakondemonstracija

Obračunpolicije i demonstranata ispredVlade