Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ponedjeljak, 14. januar 2019.

Povodi

Božićna crkvenaohrabru-

jućaporukada ,,zaboravi-

mo sve svađe i nesporazu-

mekoji nas dijele“, dobar je

povoddamalopopričamoo

tome - štonas todijeli.

Crnogorci samo hoće svoju

državu, svoju naciju i svoju

crkvu. Ako im to nije zabra-

njeno, onda je podjele lako i

jednostavno riješiti. Ali, ako

postoji pokušaj nove 1918. go-

dine (Najnoviji vic: Dvorac

vladike i vladara Crne Gore

Petra Prvog je vlasništvo Srp-

ske crkve), onda bi valjalo

znati ko, sa kim, kako i zbog

čega da semiri. Teško tako do

pomire, osimako, dvije važne

institucije, Srpska crkva i Cr-

nogorska akademija nauka i

umjetnosti, ne promijene

svoja očekivanja, što nije za

očekivat.

Drugaopozicionaohrabruju-

ća politička poruka pred Bo-

žić: ,,Nasilje nije dobar put,

Crna Gora mora pronaći sna-

ge i razuma“. Prema ovoj pre-

poruci, očekivano je da vlast i

opozicija razum usvoje kao

moto za dalji suživot. Narav-

no, ako i ovonije neki vic.

ISTINA

Utvrđivanje istine, što je

osnovni problem podjela u

Crnoj Gori, treba pokušati

ostvariti samo istinom. Zašto,

kuda i kakodaljećeseodvijati

društveni-državni-naučni

procesi uCrnoj Gori, u četvo-

rouglu zakoni, politika, logi-

ka, država? Pridružujem se

stavovima akademske zajed-

nice -akademika DANU

Branka Radojičića, Radovana

Radonjića, Sretena Perovića,

Radoja Pajovića, Rajka Todo-

rovića,BlagoteMitrića,Gora-

na Sekulovića i drugima koji

susebavilimnogimpitanjima

na koje Crna Gora treba da

ima odgovor. Danas, možda

više nego ikada, je potrebno

obezbijediti građanima, i no-

vim generacijama, istinu i či-

njenice, jer se ogromnom

propagandom u javnosti po-

kušava promijeniti istorija i

istina oCrnoj Gori.

Kako sam zastupnik teorije,

koju dugo promovišem, da je

za naše društvo ljekovita sa-

mo istina, to predlažem po-

moćni metod kako da dođe-

mo do nje. Kako nam to u

nauci,religiji,identitetu,poli-

tici, zakonima, pa samimtimi

državi, nešto ne ide najbolje,

mislimdabi dobrobilodapo-

zovemoupomoć - logiku. Po-

moćunjebi semoždasmanjio

uticaj malog broja manipula-

tivnihekstremistanadruštvo.

Kada građani saznaju istinu,

oni će postati kompaktna

esencija države, nakon čega

će manipulativni pojedinci

postati izolovani.

Ne želim nikoga da povrije-

dim, niti niko da se sa optere-

ćenjemprepozna u pitanjima

koja ću postaviti. Samo želim

da istaknem apstrakcije koje

opterećuju naše drustvo. Pri

tome, grube istine-stvari se,

nažalost, nemogu predstaviti

bezonakvekakveonestvarno

jesu.

Poštologikaotkrivaoblikeva-

ljanih misli i načine-uslove

saznavanja istine, vjerujem

damožepomoći.,,Kopoznaje

logiku i nuklearna fizika mu

je jednostavna“. Logika je

sposobnost ispravnog mišlje-

nja, rasuđivanja, prosuđiva-

nja, raspravljanja, poimanja,

suđenja i zaključivanja. Zbog

toga je logika osnova svake

valjane spoznaje. Jedan dio

pitanja, od kojih se većinom

ustručavamouCrnoj Gori, ću

aktuelizovati za početak, ne

bi li bila logički, objektivno, a

time i naučno, zakonski, dr-

žavno i politički shvaćena-

objašnjena. Jer, ako njih ra-

spravimo, svijema će lakše

bit’. A to je osnovni cilj ovog

teksta. Mada, zavisi od toga,

što naš narod veli, sa kime

imaš posla.

ANEKSIJA

Jelilogičnodanekopokušava

danasdržavustaru1048godi-

naponovoanektirati, cijelu ili

udjelovima?

Od Arhonta Petra (od Vizan-

tije priznatog vladara Sklavi-

nije Duklje), iz IX vijeka;

Kneza Vladimira (sina Ar-

honta Petra) iz X vijeka, vla-

dara velike države Kraljevine

Duklje-Vojislavljevića iz XI i

XIIvijeka(odRimapriznatog

slovenskog kralja Mihaila

1077. godine - ,,Velikog Kra-

ljevstva od Isprva“); okupaci-

je Duklje od strane Raške

1186. godine (kada je sa oku-

pacionim snagama došao u

Duklju i Sv. Sava); Balšića

(gospodara Zete) iz XIV vije-

ka (poslije raspada Dušano-

vog carstva); Crnojevića iz

XV vijeka, odnosno perioda

kada je Crna Gora bila jedina

država na teritoriji Osman-

skog carstva- 1500. godine

(tadanijednadrugaslovenska

država nije postojala); doba

mnogobrojnih vladika Crne

Gore (odvladikeVisarionado

Save Kaluđerovića) XV-XVII

vijeka; dinastije Petrović od

1700. (Danilo Petrović po-

stavljen za vladiku) do 1918.

godine, kada je kralj Nikola

Petrović svrgnut saprijestola,

a Crna Gora anektirana, iako

je bila međunarodno samo-

stalna država –kraljevina pri-

znata, još od 1878. godine

(kratakperiodoko 1916. godi-

ne, pred aneksiju, Crna Gora

je bila pod okupacijom Au-

strije)...

Od 1918. do 1941. godine (Cr-

naGora jepodokupacijom23

godine, zbog čega je nastao

Božićni komitski ustanak,

ugušen tek 1929. godine), Cr-

na Gora od 1941. do 1945. go-

dine (oživljava kroz borbu

protiv fašističkih okupatora i

domaćih kolaboracionista sa

okupatorom), Crna Gora po-

slije 1945. godine, kao repu-

blika u FNRJ, SFRJ, SRJ, do

ponovnog izglasavanja samo-

stalnosti 2006. godine.

Ponovni pokušaji aneksije se

ne mogu braniti demagogi-

jom o tobožnjoj političkoj

strategiji, pošto se djelovanje

protiv Crne Gore jasno vidi, i

nemože se sakriti.

NAcIJA

Je li logično da je crnogorska

nacija jedina u pravoslavlju

kojanemasvojucrkvu(kojaje

trajala još od mitropolita Vi-

sariona, a prekinuta 1918.

(1920) godine, zbog23godine

aneksije)?

Tada je vlasnicima, crkvi i

kraljevini Crnoj Gori, oteta

sakralna imovina. Da li neko

danaspriznaje ilineCrnogor-

sku pravoslavnu crkvu, nema

važnost zacrnogorsku imovi-

nu (imovina je imovina, a vla-

snik vlasnik, bez obzira na cr-

kvene zavrzlame - tonemože

da bude sporno).

VećdugostranacrkvauCrnoj

Gori gazduje imovinomCrne

Gore, određuje organizaciju

religije,politikudržave,bana-

na državnost, naciju crnogor-

skih građana definiše kao ko-

pilad, volove i fašiste, gradi

hotele, motele, stambene

zgrade, iznosi velike crnogor-

skepare izvanzemlje i jošvla-

da imovinomCrneGore.

Pogledajmonajnovije,,crkve-

no-pravne“ krilatice – da je

dvoraccrnogorskogmitropo-

lita i vladaraPetraPrvog, dvo-

rac Srpske crkve. Ne može se

dozvolit, ka’ 1918, da mala

grupa otuđenika određuje

sudbinu Crnogorske crkve i

države. Oni su imali za cilj da

,,obrade“ narod ,,otimanjem“

dvorca crnogorskog vladara.

Dobroještotopokušavaju,jer

su postigli suprotan efekat -

sad će narod lako shvatiti o

čemu se radi. Zato je dobro

štojePobjedaobjavilanjihove

marifetluke - da se vidi što su

sveovi ljudi ustanjudaurade.

NekivelekakoseuCrnojGori

loše odnose prema Srbima i

njihovoj crkvi! Bolan, bre, lo-

še se odnose prema Crnogor-

cima i Crnogorskoj crkvi.

,,Čarneoči dabi negledale što

viđeste danas ne viđeste“. Va-

la je premnogo ovoga!

Mora se bit strpljiv radi mira,

ali je teško održatimir sa ova-

kvimodnosima, amorase. Svi

se slažu da treba održati inte-

gritet pravoslavne crkve, za

Srbe srpske, a za Crnogorce

crnogorske.Uzpoštenbratski

princip, daonoušto jeulagala

CrnaGorabudecrnogorsko,a

ono u što je ulagala Srbija bu-

de srpsko.

ZASTAVA

Je li logično da saradnici faši-

stičkihokupatoranarodnoos-

lobodilačku borbu proglaša-

vaju građanskimratom?

Naivna je ova svojevrsna ide-

ološko-politička zamjena te-

za, radi opravdanja nečasne

borbe (ne postoji opravdanje

za saradnju sa okupatorom,

kojukolaboracionistipokuša-

vaju da prekrste u ,,građanski

rat“). Kod nas bi se, danas, fa-

šizammogao tumačiti kaoek-

stremni oblik nacionalizma,

manifestovan kroz osvajanje

tuđih teritorija, kroz etničku,

rasnu i vjerskunetoleranciju i

suprotan građanskoj državi.

Je li logično da Crnu Goru

prezentiraosamzastava? Ima

mnoštvo entiteta/ Crnogorci,

Srbi (i novostvoreni srbo-cr-

nogorci), Muslimani i no-

vostvoreni Bošnjaci, Albanci,

Hrvati, Romi…. Još postoji i

osma, jedne TV, trobojka sa

poznatim crnogorskim kr-

stom sa ratne crnogorske za-

stave.

U savremenim shvatanjima

isticanje drugodržavnih za-

stava se može tumačiti kao

intimni doživljaj porijekla ili

specijalni-suprotstavljenido-

življaj zvaničnog odnosa pre-

ma svojoj državi - u kojoj dr-

žavljanin živi. Jasno nam je

poručeno da crnogorska na-

cija ne postoji, crnogorska

nošnja nije naša, nemamo

pravo na našu zastavu, a da je

Crnogorcima zabranjena šet-

nja po ,,albanskoj teritoriji“ u

Crnoj Gori. Ako je u pitanju

kolateralna korist, u neprija-

teljskoj sinergiji protiv Crne

Gore, malog dijela manipula-

tivnihpojedinaca,nekasesje-

te da postoje i Crnogorci i

glavnina drugih entiteta koji

Crnu Goru smatraju svojom

državom. Što prije to shvate,

biće bolje i za njih i za Crnu

Goru.

Je li logično, čoče, sve ove uj-

durmepravdatirušenjemvla-

sti!?Trebaseboritiprotivsve-

ga što ne valja u društvu, ali je

li logično da probleme rješa-

vamo kroz Skupštinu i putem

izbora, ili putemulice i peče-

nih prasadi. Valjda ne i ruše-

njem Skupštine, novinskim i

internetskim podmetanjima,

ni tučamaposlanikapoSkup-

štini.

Je li logično da najveće insti-

tucije nauke Crne Gore ne

učestvujuuvažnimdržavnim

zbivanjima?

Crna Gora je, kao i po mnogo

čemu drugom, specifična i po

tome što u njoj akademici ne

morajuobaveznoimatmjero-

davne naučne reference (ako

imaju ,,ono“ drugo)? Zato do-

đe normalno zamijenit naziv

autokefalno sa autofekalno,

od strane glavnog saveznika

jadne institucije ,,naše nau-

ke“. Vrlo bratski, ljudski i pri-

jateljski, nema što!

Je li logično ili krivično da je-

dan crnogorski državljanin

albanskog porijekla može da

određuje, javno, Crnogorcu

crnogorskog porijekla, kreta-

nje u sopstvenoj državi? Je li i

ovo slučajni nacionalizam?

Je li logično ili krivično da cr-

nogorski državljanin islam-

ske vjeroispovijesti traži da

Njegoš bude diskriminisan u

njegovoj Crnoj Gori? Ne uva-

žavajućidrugodoba,injegove

reakcije za to doba, koje se ne

mogu jednostavno transpo-

novati u naše doba. O ovome

se treba otvoreno pričat, bez

preskakanja istine i

logike.Da

se ne bi pomislilo da je ovo

treća kolateralna nacionali-

stička sinergija za parčanje

države Crne Gore, jer znam

da naša braća islamske vjero-

ispovijesti vole ipoštujusvoju

državu Crnu Goru, taman ka’

Crnogorci.

,,OSVAJAČI“

Je li logično ili krivično, da cr-

nogorski državljanin, koji za

sebe smatra da je Srbin, poni-

štava sve crnogorsko- osvaja

crnogorskomore,crnogorsku

imovinu-crkvu, crnogorsku

naciju i konačno državu? Ako

je dio kolateralne sinergije sa

ostalima za parčanje Crne

Gore,možebiti logično,mada

djeluje stravično.

Je li logično da jemoguće po-

stići konsenzus o državi sa

protivnicima države?

Logično bi bilo da stabilnost

društvapočivanadobroj eko-

nomiji. U tome prvo ulogu

ima znanje, pa pare. Pare će

propanutbezznanja,aznanje

može da stvara pare. Stalno i

odavno to poručujem. Dobro

bi biloda jednombude i shva-

ćeno.

Nakraju, veoma jebitnoznati

dadržavanemožebitiunište-

na spolja, ako se ne raspadne

iznutra. Odnosno ,,ne bojim

se đavoljega kota, pa da ga je

kana gori lista, no se bojimod

zla domaćega“.

Društvo će biti stabilno kada

nelogičnosti prestanu da bu-

du amnestija za aneksiju, ru-

šenje vlasti, rušenje države,

crnogorske nacije i osnovnih

ljudskih prava. To podrazu-

mijeva strpljvi logički rad sa

Srpskom crkvom i CANU,

zbog njihovog otvorenog ne-

logičnog (da ne kažemo težu

riječ) shvatanja prava naše

države i njenog naroda.

(Autor je akademikDANU)

STAV:

Crna Gora kroz dioptriju logike

Počnimo razlikovati CANUod

CrneGore, acrkvuod religije

Danas, možda

više nego ikada,

potrebno je

obezbijediti

građanima,

i novim

generacijama,

istinu i tačne

podatke jer

se snažnom

propagandom

u javnosti

pokušava

promijeniti

istorija i istina o

Crnoj Gori

Piše:

prof. dr Mihailo BURIĆ

Možetemisliti koji je

to stid i sramza Crnu

Goru, za SvetogVasili-

jaOstroškog i Svetog

Petra Cetinjskog, ovo

što se danas radi po

Crnoj Gori. Kao što je

najnovija ,,crkveno-

pravna“ krilatica da je

dvorac crnogorskog

mitropolita i vladara

Petra Prvog - dvorac

Srpske crkve

MihailoBurić