Table of Contents Table of Contents
Previous Page  45 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 45 / 48 Next Page
Page Background

13

Ponedjeljak, 14. januar 2019.

Arena

Sportski miks

kih ambicija u zimskoj sezoni, već se uveliko sprema za najveće izazove

prvenstvou fokusu

naglasio jePešić, a onda sli-

kovito objasnio koliko je to

teško.

- Uzmite olovku i potpišite

se suprotnom rukom od

one kojompišete cijelog zi-

vota, shvatićete koliko je to

teško.

PROMJENA SREDINE

Darko Pešić promijenio je

sredinu. Nakon Švedske,

sada je u Češkoj, gdje se

sprema za nove izazove.

- Nakon Švedske sam se

vratio u Srbiju, u Češkoj

sam od februara i treniram

sa najboljom desetoboj-

skomgrupomuEvropi (re-

zultati tako kažu). To ne bi

bilo izvodljivo da Atletski

savez na čelu sa, sada biv-

šim, predsjedikomMilora-

dom Vuletićem nije stao

većim dijelom iza progra-

ma koji je dostavljen od Jo-

sefa Karasa, jednog od naj-

boljih desetobojaca u

istoriji Češke i sada već

drugim najboljim trene-

romu Češkoj, iza svjetskog

rekordera i legendarnog

Jana Zeleznija (koplje) -

ističe Pešić, uz objašnjenje

da nije u mogućnosti da

konstatno bude uČeškoj.

-CrnaGoraniječlanEvrop-

ske unije i moj boravak ta-

mo je otežan. Nijesam tip

koji voli da se često seli, da

nema stalno mjesto prebi-

vališta,ainačemnogovolim

putovanja i pripreme.

Darko je zahvaljujući

stručnjacima mnogo toga

posvetio detaljima, zdrav-

lju i zato sa mnogo opti-

mizma gleda na period

koji dolazi.

-Iskreno,zahvalansamtre-

neru,nevjerovatnopoznaje

ljudsko tijelo, studije je za-

vršio u Americi i sa zado-

voljstvom mogu istaći da

sam bez jače upale mišića.

Izuzetno se radi na detalji-

ma, i to je rezultat neposti-

gnutih vrhunskih rezultata

prošle sezone na koje ste

navikli, što je lošezadržavu

i ASCG, ali svakako dobro

zamene, jersamzdrav, ina-

dam se da ću biti spreman

da na Olimpijskim igrama

zablistam i tako CrnuGoru

i crnogorski sport učinim

ponosim-jasanjePešić,ko-

ji je zatimobrazložio.

- Kad si zdrav, možeš da

učiniš što ti je volja, a kad si

,,ranjen“ 80% (što je moj

cilj) onda možeš da zabli-

stašinapravišnevjerovatne

stvari, ranjena zvijer je naj-

opasnija - u svom stilu je

poručio članAKLovćen.

NAPAD NA REKORDE

Darko Pešić ima jasne pla-

nove i ambicije za 2019. go-

dinu.

- Spreman sam za velike

izazove. Primarni cilj je de-

setoboj i preći granicu od

8.000 bodova, što dijeli

prosječne od vrhunskih.

Imam 7.846 bodova, i tako

samprosječan višebojac sa

šestimmjestom na Evrop-

skom prvenstvu prije dvije

godine. Zimska sezona, kao

što rekoh, predstavljaće fo-

kus na brzinu i eksploziv-

nost, juriće se lični i nacio-

nalni rekordi, ali kroz

,,opušteniju takmičarsku

sezonu“ - naglasio je Pešić,

koji već naredne nedjelje

ima prvi nastup u 2019. go-

dini.

- Prvi izazov i zvanično

otvaranje sezone najavlju-

jem sljedeće nedjelje na

otvorenomprvenstvu Beo-

grada, gdje ću nastupiti na

preponama. Cilj je istrčati

najbrže vrijeme koje sam

trčao u prvoj trci na 60 m

prepone, a ono je glasilo

8:26 sekundi, trčati ispod

osamsekundi,štosamura-

dio na Evropskom prven-

stvu u Beogradu (7:99) -

naglasio je Pešić i jasno

nabrojaoželjezaovugodi-

nu.

- Oboriti što više nacional-

nih rekordanaotvorenom,

8.000 bodova u desetobo-

ju, izboriti normu za Svjet-

sko prvenstvo među 24

desetobojca. Mada, ostaje

da se vidi što će biti jer je

nepravedno smanjena

kvota takmičara u najtežoj

disciplini gdje inače 75%

takmičarazavrši desetoboj,

što u drugim disciplinama

nije slučaj. U disku i visu ih

je 36, u sprintu 54, a u ma-

rantonskim trkama preko

100 učesnika. I naravno,

ostati zdrav i naOlimpijske

igreotićimaksimalnospre-

man.

R.PEROVIĆ