Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Ponedjeljak, 14. januar 2019.

Hronika

PODGORICA

Demokrat-

skaCrnaGorapozvala je ju-

čevrhovnogdržavnog tuži-

oca IvicuStankovićada

sprovedepotrebne radnje i

popotrebi pribavi dodatna

obavještenjaoaferi Atlas.

-DemokratskaCrnaGora, kao

i ukupna javnost, u posjedu je

informacija u više navrata jav-

no saopštenih od strane pred-

sjednika Atlas grupe Duška

Kneževića, da je on u dužem

vremenskom periodu davao

ogromna novčana sredstva

Demokratskoj partiji socijali-

sta, pri čemu su se, u okviru

tako datih sredstava, nalazila i

sredstva za koja je izvršena

konverzijauAtlasbanci, adau

tom postupku od strane nad-

ležnih organa nijesu preduzi-

manemjereuciljuutvrđivanja

da li se radi o novcu pribavlje-

nom kriminalnom djelatno-

šću–navodi se u saopštenju.

Kako su saopštili, u medijima

je objavljen snimak dodjele

novčanihsredstavaSlavoljubu

Stijepoviću, bivšem gradona-

čelniku Podgorice, a za potre-

be predizbornih aktivnosti

Demokratske partije socijali-

sta.

-Riječ jeosnimkuzakojiDuš-

ko Knežević tvrdi da je na

snimku on, da je riječ o njego-

voj kući, da se u koverti koju je

predao Stijepoviću nalazilo

97.500 eura, o čemu se pret-

hodno dogovorio sa Milom

Đukanovićem. Predsjednik

Atlas grupe saopštavada je, po

dogovoru saĐukanovićem, za

potrebe DPS-a izdvojio ne

100.000, već 200.000 dolara i

to, kako se naslućuje, samo u

tom izbornom procesu, pri

tom je navedeno lice, po sop-

stvenoj tvrdnji, finansijer

DPS-a punih 25 godina – kaže

se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da se

povodomovih dešavanja, koja

su izazvala ogromnu pažnju

javnosti, državno tužilaštvo

nije oglasiloni ukomvidu.

Iz Demokratskog fronta juče

su kazali da, ,,kad su Andrija

Mandić i Milan Knežević 7.

oktobra 2017. obavijestili jav-

nostda je tadašnji gradonačel-

nik Stijepović preko vozača

Duška Kneževića promijenio

100.000 dolara, ekspresno su

ih demantovali, a Stijepović

zatražio zaštitu njegovog

ugleda.

DF je saopštio da je DPS, na-

kon video snimka na kojem

Duško Knežević daje 100.000

konvertovanih eura tadaš-

njem gradonačelniku Podgo-

rice Slavoljubu Stijepoviću -

umjesto da sazove Glavni

odbor, okrivioDF.

Dodaju da je problem izgleda

nastao kad su zaključili da je

,,profesor Knežević sve ovo

dokumentovao video zapisi-

ma, kad bude pošao u penziju,

da umjesto pecanja ukljeva na

Skadarskomjezeru, osvježava

uspomene gledajući Miga Sti-

jepovića koji ga ljubi u čelo

i s t ovremeno uz ima j uć i

100.000 eura kao da je sapun

za pranje“.

- Ikakokojidanprolazidolazi-

modosaznanjadavišenije100

hiljada već200hiljada, apošto

sunajavljeni novi snimci, a da-

ni idu, doći ćemo do zaključka

dajeMigovišezaradionegoda

je igraouPSŽ. Akako suprošli

nekimnogovećiglavariodzlo-

srećnog Stijepovića gledaće-

mo ovih dana u nastavcima -

zaključeno je izDF-a.

C.H.

Demokratski front i Demokrate povodom

afere ,,pranje novca“

Tužilaštvo i daljećuti

BAR

KamerunacN. R.

(22) i BaraninS. R. (41)

uhapšeni su jučeuBaru

zbog sumnjeda sukrijum-

čarili ljude i pomagali im

da ilegalnopređugranicu,

saopšteno je izUpravepo-

licije.

Kako senavodi usaopštenju,

policija je u iznajmljenom

stanu u Baru pronašla četi-

ri strane državljanke. Sum-

njalo se da su one u zamjenu

za ilegalni prelaz državne

granice platile nepoznatim

osobama 1.000 eura.

- Kamerunac i Baranin su

ovo krivično djelo počinili

tako što su, po dogovoru sa

stranim državljankama, od

njih uzeli 1.000 eura, da bi ih

odveli do zemalja Evropske

unije ilegalnimputem– piše

u saopštenju.

Osumnjičeni suorganizovali

njihov prevoz od Bara do

granice sa Hrvatskom gdje

su angažovali i treću, za sada

nepoznatu osobu, na čijoj

identifikaciji seradi, akoja ih

je ostavila u blizini granice i

pobjegla.

Nakon privoda nadležnom

sudiji za istragu osumnjiče-

nima je određen pritvor u

trajanju od 30 dana i oni su

sprovedeni uZIKS.

M.L.

Uhapšeni Kamerunac i Baranin zbog krijumčarenja

Za ilegalan

prelazuzimali

1.000eura

PODGORICA

Mjeraodu-

zimanja imovine stečene iz

nelegalnih izvorapokazala

sekaonajefikasnijeoružje

državeuborbi protivorga-

nizovanogkriminala i svih

njegovihpojavnihoblika

krozkoje se stičuenormno

visoki novčani iznosi. Zato

ne treba štedjeti na jačanju

kapacitetaorgana gonjenja,

ali imeđunarodne saradnje

jer organizovani kriminal

nepoznaje granice - kazao

je zaPobjedunekadašnji

sudija, predsjednikOsnov-

nog sudauPodgorici i sada

advokatBorivojeĐukano-

vić.

On ističe da sve kriminalne

organizacije koje su više de-

cenija aktivne potvrđuju

izreku rimskog prava ,,novac

je živac rata“, odnosno nes-

pornu činjenicu da se bitke

dobijaju ogromnim novča-

nim sredstvima kojima ras-

polažu.

- Praksa je pokazala da je naj-

efikasnija mjera protiv orga-

nizovanog kriminala upravo

ekonomsko uništenje krimi-

nalnih struktura, čiji se hije-

rarhijski kapaciteti zasnivaju

naekonomskojmoćiiprofitu.

Urušavanjem finansijske im-

perijenužnosenarušava i ko-

herentnost kriminalne or-

ganizacije – pojašnjava

Đukanović.

MJERE

Koncept oduzi-

manja imovine

stečene krimi-

nalom, kako

navodi advo-

kat Đukano-

vić, doživio je

punu afirma-

cijunakonšto

se pokazalo

da tradicional-

nemetodezašti-

te zakona od kri-

m i n a l n i h

aktivnosti kroz go-

njenje i osude nije-

su bile dovoljne da

se obeshrabre uči-

nioci onih oblika

kriminaliteta koji

produkuju enor-

mno visoke eko-

nomske dobiti.

-Akokriminalacmo-

žedazadrži nelegalno

stečenu dobit, onda se

ni preventivna i represivna

efikasnost državnog aparata

ne može iskazati u punom

obimu i uprkos svim napori-

ma koji se čine u pravosud-

nom sistemu jedne države -

pojašnjavaĐukanović.

Onnavodidasekapitalstečen

kriminalom, posebno kroz

krivična djela šverca droge i

pranja novca stalno uvećava i

prijeti dautičenaodlukekoje

oblikuju privredu ili politiku

neke države.

- Pravno politička praksa glo-

balno pokazuje da kriminal u

svim pojavnim oblicima raste

u svim državama, kako u oni-

masavisokimstepenomizgra-

đenosti institucionalnih me-

han i zama bo r be pro t i v

kriminala, tako i u onim ze-

mljama kojenemaju te kapaci-

tete. Kriminal uorganizovanoj

formi karakteriše visok stepen

organizovanosti i na unutraš-

njem i međunarodnom planu.

Advokat Borivoje Đukanović govori za Pobjedu o ključnimpolugama

Imovinadaje im

Novi oblici krimi-

nalne djelatnosti

kao što je zloupotre-

ba tehničkih dosti-

gnuća, potom ra-

z n o v r s n o s t i

internacionaliza-

cijaorganizova-

nja sa ogro-

m n i m

f i n a n -

sijskim

sredstvima karakteriše današ-

nje kriminalne organizacije -

pojašnjava advokat Đukano-

vić.

Svi ti novi oblici organizova-

nog kriminala, prema riječima

Đukanovića, nužno zahtijeva-

ju jedan snažan i beskompro-

misan odgovor države Crne

Gore kroz institucionalne me-

hanizme, kako prevntivnog

tako i represivnog djelovanja.

- To znači da se kroz jasnopre-

poznatljiveaktivnosti relevan-

tnih državnih mehanizama

kriminalnim grupama mora

poslati jasna poruka da profit

iz kriminalne aktivnosti ne

Ako kriminalacmože da zadrži

nelegalno stečenu dobit, onda

se ni preventivna i represivna

e kasnost državnog aparata

nemože iskazati u punom

obimu i uprkos svim

naporima koji se čine u

pravosudnomsistemu

jedne države – pojašnjava

advokat Borivoje Đukanović

Đukanović ne spori da ima dosta

napada na pravosuđe, tužioca i

sudije.

- U pravosuđu sam već četvrtu

deceniju i uvjeren samda ovu

profesiju radi dosta časnih

ljudi. Iz tog razloga sma-

tramda se ne može olako

prosuđivati o nečijem radu

u konkretnompredmetu.

Posebno to ne može činiti

neko ko nema određen

kapacitet stručnosti i nije

upoznat sa timpred-

metom, ali ipak olako

daje izjave u javnosti – istakao je

Đukanović.

On smatra i da bi mediji trebalo da

se uzdrže od donošenja sudova

i prije odluke suda kao što se to

dešavalo u nekimpredmetima koji

su pobudili izuzetan stepen intere-

sovanja.

- Treba pustiti tužioce i sudije da

obavljaju svoj posao na način na

koji oni smatraju da treba da rade

i kako oni to znaju. Postoji institu-

cionalna kontrola njihovog rada

koja će otkriti gdje su griješili –

pojašnjava sagovornik Pobjede.

Bezsuđenjaprijesuda

BorivojeĐukanović

SapresaDF-a