Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Ponedjeljak, 14. januar 2019.

Hronika

ULCINJ

Policija jeunase-

ljuŠtoj, uUlcinju, juče

uhapsilaD. B. (38) izPodgo-

rice, zbog sumnjeda jeuvo-

zilu ,,nisan terani“prevozio

oko207kilogramamarihua-

ne, saopšteno je izUprave

policije.

Kako je saopšteno, nakonkra-

će potjere za vozilom, poku-

šao je da pobjegne i više puta

udario u policijska vozila. Na

vozilimajenastalatotalnašte-

ta.

Osumnjičeni D. B. i dva poli-

cijskaslužbenikasuovompri-

likom zadobila lakše tjelesne

povrede.

- Pregledom vozila policijski

službenicisupronašliioduze-

li 11 pakovanja sa sadržajem

biljne materije tamnozelene

boje za koju se sumnja da je

marihuana, težine 206,8 kilo-

grama –kaže se u saopštenju.

Osumnjičeni D. B. će, uz kri-

vičnu prijavu, biti priveden

tužiocu zbog osnovane sum-

njedajepočiniokrivičnadjela

neovlašćena proizvodnja, dr-

žanje i stavljanje u promet

opojnih droga i ugrožavanje

javnog saobraćaja.

O događaju su obaviješteni

policijski službenici Odsjeka

za borbu protiv droge i držav-

ni tužilac u Višem državnom

tužilaštvuuPodgorici.

Marihuana će biti upućena u

Forenzički centar radi vješta-

čenja.

M.L.

Uhapšen Podgoričanin zbog šverca narkotika

Bježeći udariou

policijskavozila,

pronađenadroga

ravosuđa u borbi protiv organizovanog kriminala

krila

može nikada biti legalizovan –

kazao je advokatĐukanović.

BEZGRANICA

On napominje da se ovaj fe-

nomen ne može omeđiti niti

strogo usko uokviriti u grani-

cama jednedržave jerupravo

krivična djela koja donose

ogromne profite, a kao što je

pranje novca i trgovina nar-

koticima ne poznaju granice.

Iz tog razloga advokat ističe

da je međunarodna saradnja

više negonužna.

Oduzimanju imovine steče-

ne kriminalnom djelatnošću

prethodi finansijska istraga

kroz koju tužilaštvo priku-

plja relevantne dokaze o po-

rijeklu imovine.

AdvokatĐukanovićpojašnja-

va da organi gonjenja finan-

sijsku istragu ne pokreću sa-

mo protiv učinioca krivičnog

djela već se ona može pokre-

nuti i protiv osobe čija imovi-

na je u očiglednoj nesrazmje-

ri sa njenimprihodima.

Sagovornik navodi da ako se

u okviru finansijske istrage

ukaže postojanje sumnje da

je imovina, čiji je izvor upi-

tan, prenesena na drugo lice,

tužilac može da donese na-

redbu o proširenju finansij-

ske istrage i u odnosu na tu

osobu.

PRANJENOVCA

Jedanoddominantnihpojav-

nih oblika kriminalne djelat-

nosti koji u principu donosi

najveći nelegalni profit, pre-

ma riječima advokata Đuka-

novića, jeste pranje novca.

Onpojašnjavadasvaki pojav-

ni oblik pranja novca posma-

tranoglobalnokarakterišutri

faze bez obzira gdje je inici-

jalna radnja, a gdje je ona ko-

načna.

- Prva faza pranja novca je

polaganje, što znači trenutak

ubacivanja prljavog novca iz

nelegalnih izvora u bankar-

sko-finansijske i druge pri-

vredne tokove. Slijedi faza

,,kruženja novca“ gdje se

novčana sredstva transferišu

sa jednog računanadrugi ka-

ko bi se postiglouobličavanje

legalnosti tih transfera.

I konačno u trećoj fazi neza-

konitostečenomnovcusegu-

bi svaki trag. Naime, nezako-

nito stečennovac se integriše

ili prožima sa zakonito steče-

nimnovcem– pojašnjava ad-

vokatĐukanović.

Svaka poslovna banka sači-

njava liste indikatora sumnji-

vih transakcija koje moraju

biti podložne čestimpromje-

namazatoštovisokosofistici-

rani kriminal svakodnevno

pokazuje tendenciju rasta.

Advokat Đukanović navodi

da se upravo kroz bankarske

liste indikatora mogu razot-

kriti novi pojavni oblici kri-

minala.

POSTUPCI

Pozivajući sena iskustvokoje

jestekaousudskimpostupci-

ma baveći se problematikom

pranjanovcakaobranilacop-

tuženih, advokat Đukanović

primjećuje da se organi go-

njenjauCrnojGori nedovolj-

no bave utvrđivanjem izvora

sredstava za novac koji su

označili kaoprljav.

- Predominantan cilj i obave-

za organa gonjenja i sudskog

postupka jeda seutvrdi izvor

sredstava a ne trošenje sred-

stava, čime se crnogorski tu-

žioci uglavnom bave. Umje-

sto da se bave utvrđivanjem

relevantnihčinjenicazapori-

jeklo izvora, tužioci veliki dio

aktivnosti usmjeravaju na

trošenjesredstava.Nepostoji

djelo trošenja sredstava – ka-

zao je on.

Đukanović ne spori obavezu

istražiteljadauspostavevezu

između nelegalno stečenog

novca i njegove potrošnje, ali

ističe da novčani potencijal,

ma koliko bio impozantan, a

koji je stvoren na legalan na-

čin, vlasnik ovih sredstava

možeda troši kakoontohoće

kao i damu se to nemože za-

braniti.

Problemu slučajevimadoka-

zivanja pranja novca, po rije-

čima advokata Đukanovića,

predstavljaiambijentukome

rade crnogorski tužioci.

-Ulogadržavnogtužilaštvaje

po našoj legislativi dominan-

tna u otkrivanju i sprečava-

njusvihpojavnihoblikaorga-

n i z ov a n o g k r imi n a l a .

Međutim, često se ne samo u

laičkoj nego i u stručnoj jav-

nosti iznosi stav koji apsolut-

no ne korespondira sa objek-

t i vn im pokaza t e l j ima .

Konkretno, nemože se uloga

i pozicija državnog tužioca

ovakvomsocijalnom, politič-

kom,finansijskomikriminal-

nom ambijentu posmatrati

izolovano. Svi ovi aspekti

imaju i te kako uticaja na efi-

kasnost rada državnog tužio-

ca – smatraĐukanović.

On je podsjetio da je svaki

slučaj za pranje novca u koji-

ma je on zastupao optužene

rezultirao oslobađajućom

presudom.

- Nužno se postavlja pitanje

kakojeizaštotomoguće.Lič-

nosmatramda je tubilo i pre-

tencioznih optužbi gdje nije-

su mimoiđene i neke pravne

improvizacije. Ipak, pravil-

nim sagledavanjem i utvrđi-

vanjem svih relevantnih či-

n j e n i c a s u d j e d o n i o

oslobađajuće presude. Samo

rezultati dokaznog postupka

mogu i smiju determinisati

ishod krivičnog postupka i

nijedan razlog koji se nalazi

vanpravnog okvira nemože i

ne smije biti involviran u kri-

vičnom postupku – kazao je

advokatĐukanović.

B. ROBOVIĆ

Italijanski sudija Đovani Falkone je u analima evropskog

pravosuđa ostao trajno upamćen kao prvi koji je zastupao

stav da je oduzimanje imovine stečene kriminalomupravo

naje ikasniji način borbe protiv organizovanog kriminala.

Advokat Đukanović podsjeća da je Falkone prvi koji je u

odnosu na ma iju primijenio ekonomsku analizu zloči-

načke organizacije koja je pokazala da krivično gonjenje,

proglašenje krivim i donošenje presude, kao dotadašnji

metodi borbe, nemaju ni približno onu e ikasnost koju

pruža urušavanje njihove ekonomske moći.

- On je objasnio da za ma iju nestanak ekonomske moći

znači i njihov nestanak. Falkone je slijedio tragove novca,

koristio se svjedočenjima odbjeglihma ijaša i saradnjom sa

stranim sigurnosnim agencijama, stvorio temelje za stva-

ranje državne institucije za borbu protiv ma ije - kazao je

advokat Đukanović.

Podsjećamo da je Falkone bio sudija specijalizovan za

vođenje slučajeva protiv sicilijanske ma ije. Ubijen je 1992.

godine zajedno sa suprugom i tri tjelohranitelja na auto-

putu od aerodroma do grada Palermo.

Nakon likvidacije sudije Falkone, država je reagovala tako

što je na ma iju poslala – vojsku. Bila je to najveća vojna

akcija u Italiji poslije Drugog svjetskog rata. Na Siciliji je bilo

i po 12.000 vojnika kao pojačanje policiji i to je trajalo punih

šest godina. Istraga je brzo napredovala, a godinu dana

poslije ubistva, uhapšen je njegov naručilac, šef sicilijanske

ma ije Toto Rina.

Falkonenapraviorevoluciju

uborbiprotivmafije

Praksa je pokazala

da je naje kasnija

mjera protiv organ-

izovanog kriminala

upravo ekonomsko

uništenje kriminal-

nih struktura

Problemu slučajevima

dokazivanja pranja

novca, po riječima

advokataĐukanovića,

predstavlja i ambijent

u kome rade crnogor-

ski tužioci

PODGORICA

Poslijeodlu-

keUstavnog suda iz septem-

braprošle godineo tomeda

je zabranomskupauNikšiću

2015. godineprekršenopra-

vonamirnookupljanje čla-

novimaorganizacijaLGBT

forumProgres iHiperion,

Vrhovni sud jeponovoodlu-

čivaoozabrani skupa.

Kako je saopšteno iz Akcije za

ljudska prava, iako je ovog pu-

taprihvatioargumentacijutu-

žilacakoju jepotvrdioUstavni

sud,Vrhovni sudjeukinuood-

luku Upravnog suda kojom je

podržana zabrana skupa i

predmet vratio tom sudu na

ponovno odlučivanje, iako je

mogao da odluku preinači i

trajnookončaovaj sudski pro-

ces koji je već predugo trajao.

Uovompredmetu jeAkcija za

ljudskaprava zastupalaLGBT

forumProgres i Hiperion, or-

ganizatoreplaniranogskupau

Nikšiću koji je policija zabra-

nila.

- Očekivali smo da Vrhovni

sudpreinačiodlukuUpravnog

suda i tako okonča ovaj postu-

pak u kome je Ustavni sud već

utvrdio da Uprava policije,

MUP, Upravni sud i Vrhovni

sudnijesupostupali u skladu s

evropskimstandardomslobo-

de okupljanja. Ukidanje odlu-

ka i vraćanjenaponovnoodlu-

čivanje o pravnom pitanju

koje je riješeno odlukom

Ustavnog suda, i koju je pri-

hvatio Vrhovni sud, znači da

se konačno ostvarivanje prava

tužilaca i dalje bespotrebno

odugovlači i dovodi u pitanje.

Ovaj slučaj je već pokazao da

je pravna zaštita prava namir-

no okupljanje u Crnoj Gori

neefikasna i da nije u skladu s

evropskim standardom koji

traži da se ozabrani skupahit-

no odluči do planiranog doga-

đaja - ističe Tea Gorjanc-Pre-

lević, izvršna direktorica

Akcije za ljudska prava.

LGBT forum Progres podsje-

ćada jeoddanazabraneskupa

uNikšiću, čime je organizato-

rima povrijeđena sloboda

okupljanja, do danas prošlo

više odpune tri godine.

- I sada, umjesto da Vrhovni

sud završi konačno taj postu-

pak, to se ponovo odlaže i čini

neizvjesnim. Ono što se ovim

ukidanjemiponovnimodluči-

vanjem svakako ne može po-

stići jeste da se nama vrate tri

godine čekanja da ostvarimo

pravo na mirno okupljanje za

zaštitu prava LGBT osoba u

Nikšiću. U krajnjem, Uprava

policije nemože sad da odluči

da nam odobri da održimo

skup 2015. godine kad smo ga

planirali, pa se postupanje i

Vrhovnog suda u tom pravcu

čini besmislenim - kazala je

Bojana Jokić.

Podsjećaju da je Ustavni sud

Crne Gore 24. 9. 2018. utvrdio

da je zabranom održavanja

skupa uNikšiću iz bezbjedno-

snihrazloga, zbogprijetnjina-

vijača i Komunističke partije,

podnosiocima ustavne žalbe,

organizacijama LGBT forum

Progres iHiperion, povrijeđe-

naslobodamirnogokupljanja,

garantovanačlanom52Ustava

Crne Gore, članom 11 Evrop-

skekonvencijeo ljudskimpra-

vima i članom21Međunarod-

nog pakta o građanskim i

političkimpravima.

R.P.

HRA povodomslučaja kršenja prava namirno

okupljanje LGBT zajednice u Nikšiću

Ponovnoodlučivanjenije

djelotvornapravnazaštita

ILUSTRACIJA

Viši sud

Sa jednogod ranijih

okupljanjaLGBTzajednice

ARHIVAPOBJEDE