Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Ponedjeljak, 14. januar 2019.

Društvo

Udruženje pravnika organizuje naučni skup na temu „Korijeni i posljedice crnogorskih podjela“

Dijalogomdo

istorijske istine

Branislav Radulović je istakao i da je izašao novi broj časopisa

za pravnu teoriju i praksu „Pravni zbornik“ koji crnogorskoj

pravničkoj publici donosi 15 radova, od kojih su četiri autor-

ska - iz oblasti privrednog i krivičnog prava, kao i četiri prilo-

ga koje su uradili uglavnommlađi crnogorski pravni autori.

Redakcijski odbor časopisa u ovombroju publikovao je i šest

članaka sa okruglog stola posvećenog

proslavi 130 godina od donošenja

Opšteg imovinskog zakonika za Crnu

Goru (1888). U okviru rubrike „Hronika

Udruženja“ publikovana su sva doku-

menta sa izborne Skupštine Udruženja

pravnika Crne Gore, održane u junu

2018. godine.

Autori radova, kako kaže Radulović,

istaknuti su pravnici sa dva crnogorska

pravna fakulteta – sa Univerziteta Crne

Gore i sa Univerziteta „Mediteran“.

„Pravni zbornik“ štampan je na više od

300 strana i u tiražu od 300 primjeraka.

Štampanje su donacijompomogli

Ambasada SAD u Podgorici – Biro Stejt

Dipartmenta za sprovođenje zakona

(INL) i Fondacija Petrović – Njegoš.

Novibroj „Pravnog

zbornika“

PODGORICA

Udruženje

pravnikaCrneGoreorga-

nizuje sjutrauPodgorici na-

učni skup, koji će seodržati u

formi okruglog stola, na te-

mu„Korijeni i posljedice cr-

nogorskihpodjela - u svijetlu

100-godišnjiceBožićnog

ustanka“.

- Namjera organizatora je da o

ovako značajnoj, naučnonedo-

voljno istraženoj i nadasve

društveno osjetljivoj temi raz-

govaramo u duhu akademske

zajednice, pokazujući da u cr-

nogorskom društvu postoji

kultura dijaloga i akademskog

uvažavanja – naveo je, između

ostalog, predsjednik Udruže-

nja dr Branislav Radulović u

pozivnompismuučesnicima.

UČESNICI

OsimRadulovića, koji će otvo-

riti skup i kao medijator pred-

sjedavati okruglim stolom u

DvorcuPetrovićanaKruševcu,

o Božićnomustanku i podjela-

maucrnogorskomdruštvumi-

šljenja i argumente sučeliće

prof. dr ŠerboRastoder, akade-

mikCANUsa temom: „Božićni

ustanak januara 1919 – ključna

pitanja istorijske nauke“, prof.

dr Đorđe Borozan, akademik

CANU, sa temom „Božićnji

ustanak u crnogorskoj istorio-

grafiji“, zatim prof. dr Zoran

Lakić,akademikCANU,čijirad

je „Korijeni i posljedice crno-

gorskih podjela kroz istoriju –

100 godina nemira uCrnoj Go-

ri“.

Na okruglom stolu govoriće i

JevremBrković, akademikCA-

NU, na temu: „Božićni ustanak

u crnogorskoj literaturi“, prof.

drRadoslavRaspopović, direk-

tor Istorijskog instituta, koji će

predstavirirad:„PrilikeuCrnoj

Gori u drugoj polovini 1918. i

početkom 1919. godine prema

dokumentimafrancuskeiame-

ričke provenijencije“.

Prof. dr Radovan Radonjić

izložiće rad „Korijeni crno-

gorskih podjela u potonja dva

vijeka“, a prof. dr Novak Kili-

barda „Dva udara na crnogor-

sku državnost i duhovnost“,

dokćedrRadojePajović,istori-

čar, govoriti na temu„Ouzroci-

ma Božićnog ustanka i nekim

terminološkim određenjima“.

Učešće na skupu potvrdio je i

prof. dr Aleksandar Stamato-

vić, istoričar, koji će predstaviti

rad: „Nacionalni identitet i dr-

žavno opredjeljenje crnogor-

skih zelenaša“, te dr Slavko

Burzanović iz Istorijskog insti-

djela“, a mr Novak Adžić,

doktorand istorijskih nauka na

Filozofskom fakultetu u Nikši-

ću, predstaviće rad „Smisao,

ciljevi i žrtveBožićnogustanka

i crnogorskog pokreta otpora

(1919-1929)“, dok će mr Čedo

Drašković, publicista, govoriti

natemu„Definitivnoraslojava-

nje ‘tragične balkanske krčme’

- susjedi iz pakla“.

DISKUSIJA

- Svi prijavljeni učesnici

imaćepravona izlaganjeu

trajanju od 10 minuta, a

kompletni radovi koji bu-

du dostavljeni biće objav-

ljeni u narednom broju

časopisa „Pravni zbornik“

– istaknuto je u pozivnom pi-

smu.

Nakon izlaganja radova plani-

rana je diskusija.

- Želimo da pokažemo da je cr-

nogorsko društvo sposobno da

uči iz svog istorijskog iskustva i

dapodjeleudugomistorijskom

trajanju,kojenijesusamocrno-

gorsko obilježje, mogu biti

predmet ozbiljne rasprave u

formi društvenog dijaloga u ci-

lju dobijanja odgovora koji

imajunaučnoutemeljenje i ko-

jiobezbjeđujudruštvenukohe-

ziju – kazao je Pobjedi Radulo-

vić.

UUdruženju pravnika, dodaje

Radulović, posebno su zado-

voljni zbog činjenice „da supo-

zvani učesnici, bez obzira na

javno deklarisane međusobne

razlike u pristupu datoj temi

pokazalivelikopoštovanjepre-

ma organizatoru i na vrijeme

dostavili nazive svojih radova

koje će prezentirati na skupu“.

On je istakao da Udruženje

pravnika, naovaj način, nastav-

lja tradiciju organizacije nauč-

nih skupova upriličenih u čast

značajnihdogađajaizdržavno-

pravne istorijeCrneGore.

K.K.

tuta Cr-

ne Gore sa

temom: „Velike

sile i ‘Podgorička

skupština’“, kao i Gojko

Perović,rektorCetinjskebogo-

slovije, sa radom „Jedan narod

dvije nacije“.

Arhimandrit Crnogorske pra-

voslavne cr-

kve Boris Bojović,

kako je najavljeno, izloži-

će rad „Crnogorsko svješten-

stvo u svijetlu crnogorskih po-

BranislavRadulović