Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Ponedjeljak, 14. januar 2019.

Društvo

PODGORICA

Pred Evropskim

sudom za ljudska prava lani je riješeno

23 predmeta koji se odnose na Crnu

Goru, od čega je u dvije predstavke

utvrđeno da država nije povrijedila

prava podnosilaca žalbi, dok je u 11

predmeta ustanovljeno da je povrije-

đeno barem jedno konvencijsko pravo

– kazala je u razgovoru za Pobjedu

zastupnica Crne Gore pred Sudomu

Strazburu Valentina Pavličić.

Precizirajući na šta se odnose ostalih

10 predmeta prošle godine, Pavličić je

navela da je u sedampredmeta, nakon

odgovora i izjašnjenja Vlade, odlučeno

da se predstavke proglase kao nepri-

hvatljive po svimosnovama, dok je u

tri predmeta donešen isti broj odluka

na osnovu postignutog prijateljskog

poravnanja.

- Ovih sedampredmeta u kojima je

odlučeno da se predstavke proglase

neprihvatljivimpo svimosnovama

znače da smo uspjeli da opovrgnemo

navode podnosioca predstavki i to

potkrijepimomaterijalnimdokazima

koji su u skladu sa standardima Suda –

istakla je zastupnica Pavličić.

Od osnivanja Kancelarije zastupnika

do danas, kako je precizirala, u odnosu

na našu državu riješeno je – 117 pred-

meta.

POVREDE

Odgovarajući na pitanje koliko je

tokomprošle godine bilo predmeta

pred Sudomu Strazburu, naša sago-

vornica je navela da je komunicirano

devet predmeta.

- Radi se o predstavkama koje su

ispunile uslove prihvatljivosti i koje

su komunicirane našoj kancelariji,

pa one nijesu pokazatelj o ukupnom

broju predstavki koje su naši građani

podnijeli. Sa zvaničnimpodatkom

o ukupnombroju predstavki biće-

mo upoznati početkomgodine na

predstavljanju godišnjeg izvještaja

Evropskog suda za ljudska prava –

objasnila je Pavličić.

Osvrćući se na komunicirane pred-

mete, najveći broj se odnosio, prema

njenim riječima, na povredu člana

6 Konvencije o ljudskimpravima,

odnosno povredu prava na pravično

suđenje.

- Na povredu prava na život (član 2)

odnosio se jedan predmet, a na zabra-

numučenja (član 3) dva predmeta.

O pravu na slobodu i sigurnost (član

5) radilo se u dva predmeta, a jednak

broj predmeta odnosio se i na povre-

du prava na poštovanje privatnog i

porodičnog života (član 8). U jednom

predmetu podnosioci su se žalili na

povredu člana 13 i člana 1 Protokola

1 uz Evropsku konvenciju – navela je

Pavličić.

Naša sagovornica je osvrćući se na

predstavke koje se proglašavaju

neprihvatljivimobjasnila da to znači

da ovi predmeti nijesu ispunili uslove

predviđene Konvencijom – (1) predme-

ti se mogu iznijeti pred Sud tek pošto

su iscrpljeni svi domaći, djelotvorni

pravni ljekovi, (2) navodi se moraju

odnositi baremna jedno konvencijsko

pravo, a (3) predstavka mora biti pod-

nijeta u roku od šest mjeseci od kada

je donijeta posljednja sudska odluka u

tompredmetu, obično nakon presude

najvišeg suda u državi.

- Najveći broj predstavki u prvoj fazi

bude odbačen po osnovu neprihvatlji-

vosti – čak 90 odsto. Kriterijumi Suda

su po tomosnovu veoma strogi i na

taj način se obavlja iltracija. Odluka

o neprihvatljivosti je konačna i protiv

nje nije dozvoljena žalba – istakla je

Pavličić.

ISPLATA

Odgovarajući na pitanje koliko je do

sada Crna Gora platila strankama

koje su vodile spor protiv države pred

Evropskim sudom za ljudska prava,

naša sagovornica je precizirala da je

od donošenja prve presude protiv

države 2009. godine do danas isplaće-

no – 1.158.763,33 eura.

- Toliko je država isplatila podnosio-

cima predstavki po osnovu presuda,

jednostranih deklaracija i sklopljenih

prijateljskih poravnanja. Ova suma

obuhvata i iznose koji su dodijeljeni

nacionalnimpresudama, a nijesu bili

isplaćeni do donošenja presude iz

Strazbura – naglasila je Pavličić.

Kada su u pitanju presude, jednostra-

ne deklaracije i odluke o postignutom

prijateljskomporavnanju koje su

donijete protiv naše države tokom

ove godine, kako je dodala, podnosio-

cima je isplaćeno – 104.304 eura.

Komentarišući povjerenje građana u

nacionalni sudski sistem i ostvariva-

nje pravde pred njim, a posmatrajući

broj podnešenih predstavki Evrop-

skom sudu za ljudska prava, Pavličić

je istakla da se povjerenje značajno

povećalo posljednjih nekoliko

godina.

- Do ovog zaključka došla

sam isključivo analizirajući

predmete koje imamu radu. I

Evropski sud za ljudska prava

je prepoznao nastojanja i

napor naših sudova, utvrđuju-

ći djelotvornost pravnih ljeko-

va dostupnih na nacionalnom

nivou, a to su ustavne žalbe,

kontrolni zahtjevi i tužbe

za pravično zadovoljenje –

istakla je naša sagovornica.

Član 6 Evropske konven-

cije i njegov

aspekt koji se

tiče dužine

trajanja sud-

skog postup-

ka jedno vrijeme, kako je rekla, bio

je povod dostavljanja velikog broja

predstavki Evropskom sudu, ali – to se

značajno izmijenilo.

- Izmijenilo se zato što na nacional-

nomnivou građanima možemo da

pružimo djelotvorna pravna sredstva

za ubrzanje postupka, odnosno

kontrolni zahtjev, a u krajnjem, imaju

mogućnost ulaganja tužbe za pra-

vično zadovoljenje Vrhovnom sudu,

gdje im se može dosuditi određeni

novčani iznos ukoliko se utvrdi pre-

komjerena dužina trajanja postupka.

I obeštećenja koja se dodjeljuju u

postupku pred Vrhovnim sudom za

sada ispunjavaju uslove i standarde

koje predviđa Evropski sud – naglasila

je Pavličić.

LIDER

Crna Gora je, prema riječima naše

sagovornice, u pogledu izvršenja pre-

suda Evropskog suda za ljudska prava

– lider u odnosu na države u okruženju.

- Nemamo nijedan predmet pod

posebnimnadzorom, što je veliki

uspjeh, zato što smo jedina država

u okruženju koja ih nema. Predmeti

pod posebnimnadzoromobični uka-

zuju na postojanje nekog sistemskog

problema. Do sada su svi predmeti

zatvoreni pod standardnomproce-

durom, osim jednog iz 2016. godine.

Ovaj slučaj ažuriran je tokomprošle

godine i poslat Komitetuministara

Savjeta Evrope na zatvaranje – kazala

je Pavličić.

U predmetima u kojima su presude

donijete tokomove godine, akcioni

planovi i izvještaji su, kako je naglasila,

urađeni i upućeni Komitetuministara

na razmatranje i zatvaranje.

- Okolnost da je Komitet ministara pri-

hvatio gotovo sve akcione izvještaje i

planove koje je dostavio zastupnik i da

ih je ocijenio kao sveobuhvatne, nakon

čega su ti predmeti i zatvoreni po stan-

dardnoj proceduri, ukazuje na visok

stepen posvećenosti zaštiti ljudskih

prava, vladavini prava i unapređenju

demokratskih standarda, kao i njiho-

vomnastojanju da isprave utvrđene

povrede i preventivno djeluju sa ciljem

sprečavanja nastanka novih, kako

same Kancelarije zastupnika, tako

i Vlade i ostalih relevatnih državnih

institucija – istakla je Pavličić.

J. BEHAROVIĆ

RAZGOVOR:

Zastupnica Crne Gore pred Evropskimsudomza ljudska prava Valentina Pavličić

Najvišežalbi lani bilo

napovreduprava

napravičnosuđenje

Država je

prošle godine

za presude,

jednostrane

deklaracije

i odluke o

postignutom

prijateljskom

poravnanju

podnosiocima

predstavki

isplatila 104.304

eura, a od

2009. godine,

odnosno

od prve

presude protiv

Crne Gore –

1.158.763,33

eura –

precizirala je

za Pobjedu

zastupnica

pred Sudom

u Strazburu

Valentina

Pavličić

Zastupnica Pavličić je

komentarišući izjavu

doskorašnjeg sudije u

Evropskom sudu za ljud-

ska prava, profesora dr

Nebojše Vučinića da se sve

više ljudi žali na torturu

i nečovječno ponašanje

ovom sudu, kazala da je

u odnosu na našu državu

do danas povreda člana

3 Konvencije (zabrana

mučenja) utvrđena u – tri

predmeta.

- To nije zabrinjavajući

podatak, posebno uzimaju-

ći u obzir da smo dva pred-

meta izvršili i zatvorili pred

Komitetomministara, ispu-

njavajući sve generalne i

individualne mjere koje su

od nas kao države zahtije-

vane. Evropski sudmi još

nije komunicirao predmete

koji se tiču eventualne

povrede člana 3 i nemam

podatak da se građani

„sve više“ žale na povre-

du ovog člana, odnosno

apsolutnompravu kome

Sud u Strazburu posvećuje

posebnu pažnju – rekla je

Pavličić.

Tripredmeta

seodnose

nazabranu

mučenja

Osvrćući se na prijedlog Kancelarije

zastupnika Crne Gore pred Evropskim

sudom za ljudska prava da se ubudu-

će odšteta strankama plaća direktno

iz budžeta institucije koja je prekršila

određeno ljudsko pravo, Pavličić je

naglasila da je Vlada ovu preporuku

usvojila, te da se može očekivati njena

realizacija.

- Ovaj prijedlog zasnovan je na upo-

rednim iskustvima država članica

Savjeta Evrope, a ocijenjen je kao pozi-

tivan zato što preventivno djeluje na

buduća kršenja konvencijskih prava.

Dosadašnja iskustva u pogledu izvrše-

nja presuda iz Strazbura ukazuju da se

dešava da pojedini organi kod kojih je

ustanovljena povreda veoma često i

ne znaju da su u svom radu prouzro-

kovali kršenje konvencijskih prava.

Upravo ova činjenica me je podstakla

da podnesemovaj prijedlog Vladi

kroz godišnji izvještaj za 2017. godinu

– istakla je zastupnica Pavličić.

Institucijekojesuizgubilespor

plaćaćeodštetuizsvojihbudžeta

OdosnivanjaKancelarije

zastupnika dodanas u

odnosuna našudržavu

riješeno je – 117 predmeta

predEvropskimsudomza

ljudska prava – precizirala

je Pavličić

ValentinaPavličić